1. UVOD

Zakon o prostornom uređenju i gradnji određuje da je jedan od bitnih zahtjeva za građevinu ušteda energije i toplinska zaštita. Njime se propisuje da u odnosu na mjesne klimatske prilike potrošnja energije prilikom korištenja uređaja za grijanje, hlađenje i provjetravanje mora biti jednaka ili niža od propisane razine, a da za osobe koje borave u građevini budu osigurani zadovoljavajući toplinski uvjeti. Jedan od najčešćih načina zadovoljavanja uvjeta uštede energije i toplinske zaštite vanjskih zidova je uporaba povezanog sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (engl. External thermal insulation composite system – ETICS, njem. Wärmedämmverbundsystem – WDVS). Prema hrvatskim normama HRN EN 13499 i HRN EN 13500, definicija ETICS-a je sljedeća:

Na gradilištu izveden sustav koji se sastoji iz tvornički proizvedenih proizvoda. Isporučuje se od proizvođača kao potpuni sustav i sadržava minimalno sljedeće sustavu prilagođene komponente:

 • mort za lijepljenje i/ili mehaničko pričvršćenje
 • toplinsko-izolacijski materijal
 • mort za armaturni sloj
 • staklenu mrežicu
 • završno-dekorativnu žbuku.

Sve se komponente sustava odabiru ovisno o specifičnosti sustava i podloge.

Kako bi se osigurala funkcionalnost, važna je savršena usklađenost komponenata sustava te stručno planiranje i izvedba. Temeljem važeće hrvatske i europske građevne regulative svi su ponuđači sustava (proizvođači i/ili trgovci) dužni nuditi kompletni toplinsko-izolacijski sustav za koji je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti i izdane isprave o sukladnosti u skladu s odredbama Pravilnika za ocjenjivanje sukladnosti, isprave o sukladnosti i označavanje građevnih proizvoda. Izvođači su dužni iste ugraditi prema tehničkoj uputi proizvođača i ovim smjernicama te kontrolirati jesu li proizvodi koji su isporučeni na gradilište dio sustava.

Ove Smjernice sastavili su članovi Hrvatske udruge proizvođača toplinsko-fasadnih sustava – HUPFAS. To je udruženje renomiranih hrvatskih i europskih proizvođača elemenata ETICS sustava koji djeluju na području Republike Hrvatske. Cilj Udruge je kroz stručan i predan rad njezinih članova pridonijeti edukaciji, promociji i podizanju kvalitete ETICS-a te održavanje konstruktivnog dijaloga sa svim ciljnim skupinama. Smjernice se temelje na trenutnom stanju tehnike te višegodišnjem iskustvu stručnih službi članova HUPFAS-a. Preporuča se da se pravila u ovim Smjernicama pridržavaju svi sudionici u gradnji: projektanti, izvođači, nadzorni inženjeri te svi koji su uključeni u postupak ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda.

Izvođač sustava i nadzorni inženjer na gradilištu obvezni su:

 • kontrolirati jesu li isporučeni elementi odgovarajućeg sustava za koji je proveden postupak ocjenjivanja sukladnosti u skladu s važećim zakonima i propisima
 • na gradilištu imati svu pripadajuću tehničku dokumentaciju (tehničke upute, potvrde i izjave o sukladnosti…).

Definicije pojmova

Toplinska sanacija

Pod ovim se pojmom podrazumijevaju mjere koje doprinose poboljšanju kvalitete toplinske izolacije nekog objekta. Time se doprinosi smanjenju troškova grijanja te povećava ugodnost stanovanja. ETICS sustav služi i za sanaciju eventualnih građevinskih šteta na građevini.

Niskoenergetska kuća

Pod ovim pojmom se podrazumijeva kuća koja je tako toplinski izolirana da je potrošnja energije za grijanje manja od 40 kWh/m2a. U-vrijednost je manja od 0,20 W/m2K. Debljina toplinske izolacije u pravilu iznosi 15-20 cm. Za usporedbu, većina toplinski izoliranih objekata u novogradnji ima prosječnu potrošnju iznad 150 kWh/m2a.

Pasivna kuća

Pasivna kuća je maksimalno izolirani objekt koji potrebnu toplinsku energiju za grijanje dobiva iz toplinskih dobitaka nastalih u samom objektu (toplina tijela, toplina iz kućanskih aparata, toplina koja nastaje kuhanjem i dr.) i vanjskih prirodnih toplinskih dobitaka (sunčeva energija, geotermalna energija, energija vjetra i vode i dr.). Pasivnom kućom smatra se objekt u kojem se ugodnost stanovanja – kako zimi, tako i ljeti – postiže bez uporabe konvencionalnog sustava grijanja. Pretpostavka za to je optimalna toplinska izolacija bez tzv. „hladnih mostova" sa zrakonepropusnim obodom te uporaba posebnih prozora. Kako bi se u objektu osigurao stalan unos zraka, potrebno je učinkovito kontrolirano provjetravanje s izmjenjivačima topline.

Svi vanjski dijelovi kuće (osim prozora) toplinski se izoliraju tako da je U-vrijednost manja od 0,15 W/m2K, odnosno ukupna potrošnja toplinske energije za grijanje ne smije biti viša od 15 kWh/m2a. Debljina toplinske izolacije u pravilu iznosi oko 30 cm.

Za postizanje ovakve toplinske izolacije potrebno je detaljno planiranje. S obzirom na to da su ovi detalji specifični za svaki pojedini objekt, oni nisu obuhvaćeni u ovim Smjernicama.

2. OSNOVE

Ove se Smjernice temelje na sljedećim propisima kojima je u Republici Hrvatskoj uređeno područje građevnih proizvoda:
 • Uredbi (EU) br. 305/2011
 • Zakonu o gradnji
 • Zakonu o građevnim proizvodima
 • Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
 • Tehničkom propisu o građevnim proizvodima
 • Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda
 • Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara.

Smjernice za europsko tehničko dopuštenje koje se sukladno članku 66. stavku 3.

Uredbe (EU) br. 305/2011 mogu koristiti kao europski dokumenti za ocjenjivanje:
 • ETAG 004: Povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju sa žbukom
 • ETAG 014: Plastična sidra za pričvršćivanje povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju sa žbukom
 • HRN EN 13162: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) – Specifikacija
 • HRN EN 13163: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS) – Specifikacija
 • HRN EN 13164: Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade – Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) – Specifikacija
 • HRN EN 998-1: Specifikacija morta za ziđe – 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka
 • HRN EN 15824: Specifikacije za vanjske i unutrašnje žbuke na osnovi organskih veziva
 • HRN EN 13501-1: Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru -
  • 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar
 • HRN EN 13495: Toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u zgradarstvu – Određivanje otpornosti na čupanje povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS; ispitivanje pjenastim blokom)
 • HRN EN 1991-1-4: Eurocode 1 – Djelovanja na konstrukcije – Dio 1 – 4: Opća djelovanja – Djelovanja vjetra te tehničke upute proizvođača, članova Hrvatske udruge proizvođača fasadnih sustava (HUPFAS-a).
Na temelju važeće regulative vrijeme u kojem konstrukcija građevine mora očuvati nosivost i zahtjeve u vezi:
 • sa sprečavanjem širenja vatre unutar građevine
 • sa sprečavanjem širenja vatre na susjedne građevine
 • s omogućavanjem da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo spašavanje
 • s omogućavanjem zaštite spasioca te druge zahtjeve koje u vezi sa zaštitom od požara moraju ispunjavati građevine, kao i svojstva otpornosti na požar i/ili reakcije na požar građevinskih proizvoda, propisuje ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.

3. ZAKONSKA REGULATIVATEMELJNI ZAHTJEVI, OCJENJIVANJE I PROVJERA STALNOSTI SVOJSTAVA GRAĐEVNIH PROIZVODA

Uredba (EU) br. 305/2011, koja je u Hrvatskoj na snazi od 1. 7. 2013. godine, propisuje uvjete stavljanja građevnih proizvoda na tržište prema usklađenim pravilima koja vrijede na području cijele Unije. Putem usklađenih europskih normi (hEN-a), europskih smjernica za tehničko dopuštenje (ETAG-a) i europskog dokumenta za ocjenjivanje (EAD-a) uvode se jedinstvene metode ocjenjivanja svojstava građevnih proizvoda.

Europska organizacija za tehnička dopuštenja (EOTA) za ispitivanje i ocjenjivanje ETICS sustava odobrila je smjernicu ETAG 004 (European Technical Approvals Guideline) u kojoj su propisani svi referentni dokumenti za ispitivanje, zahtjevi koje toplinski sustavi moraju zadovoljiti, metode ispitivanja i ocjenjivanja, načini nadzora tvorničke kontrole proizvodnje, način označavanja te vrijeme važenja dokumenta.

Navedena se smjernica koristi kao Europski dokument za ocjenjivanje na osnovu kojeg će proizvođač nakon završenih ispitivanja dobiti Europsku tehničku ocjenu (ETA-u) kao potvrdu da je njegov povezani sustav za toplinsku izolaciju zadovoljio sve zahtjeve te se može koristiti za navedenu namjenu. Potvrda tome je i dozvola za stavljanje CE oznake na proizvode, čime se potvrđuje sukladnost proizvoda s objavljenim svojstvima te njegovo stavljanje na tržište država članica. U Hrvatskoj je primjena smjernice ETAG 004 obvezna od 1. 7. 2015. g. Ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu osnovni je uvjet koji svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, tijekom svog trajanja mora ispunjavati i propisani su Zakonom o gradnji.

3.1. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU

3.1.1. Mehanička otpornost i stabilnost

tako da predvidiva djelovanja tijekom građenja i uporabe ne prouzroče:
 • rušenje građevine ili njezina dijela
 • deformacije nedopuštena stupnja
 • oštećenja građevnog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije
 • nerazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

3.1.2. Sigurnost u slučaju požara

tako da se u slučaju požara:
 • očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđena posebnim propisom
 • spriječi širenje vatre i dima unutar građevine
 • spriječi širenje vatre na susjedne građevine
 • omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo spašavanje
 • omogući zaštita spašavatelja.

3.1.3. Higijena, zdravl je i zaštita okoliša

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od navedenog:
 • istjecanja otrovnog plina
 • emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva, stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor
 • emisije opasnog zračenja
 • ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo
 • ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu
 • pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada
 • prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine.

3.1.4. Sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale. Građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći računa o pristupačnosti i uporabi osoba smanjene pokretljivosti.

3.1.5. Zaštita od buke

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.

3.1.6. GOSPODARENJE ENERGIJOM i očuvanje topline

Građevina i njezine instalacije grijanja, hlađenja, rasvjete i ventilacije moraju biti projektirane i izgrađene tako da je količina energije koju one zahtijevaju u uporabi mala, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete lokacije. Građevina mora biti i energijski učinkovita tako da upotrebljava što je moguće manje energije tijekom svoje gradnje i razgradnje.

3.1.7. Održiva uporaba prirodnih izvora

Građevine moraju biti projektirane, izgrađene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno moraju zajamčiti sljedeće:
 • ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja
 • trajnost građevine
 • uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama.

3.2. OCJENJIVANJE I PROVJERA STALNOSTI SVOJSTAVA GRAĐEVNIH PROIZVODA

Od 1. 7. 2015. g. u Hrvatskoj se toplinsko-izolacijski proizvodi i sustavi moraju isporučivati i označavati u skladu s Uredbom EU 305/2011 koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava ETICS sustava provodi se na način utvrđen smjernicom ETAG 004 te dodatnim zahtjevima koji se određuju projektom. Ocjenjivanje stalnosti svojstava ETICS-a provodi se prema sustavu 2+, osim za zahtjeve reakcije na požar koji su u sustavu ocjenjivanja 1.

Kako su ispitivanja ETICS sustava u skladu s ETAG-om 004 vrlo zahtjevna, u većini slučajeva proizvođač ta ispitivanja provodi u ovlaštenim laboratorijima koji nakon provedenih ispitivanja proizvođaču izdaju izvještaje o ispitivanju. Nakon završenih potrebnih ispitivanja prijavljeno tijelo izdaje Europsku tehničku ocjenu (ETA-u) koju su odobrile članice EU-a. Odobrena ETA služi kao dokument za dobivanje certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje.

Obveze proizvođača u sustavu ocjenjivanja su:
 • ocjenjivanje svojstava građevnog proizvoda na temelju ispitivanja (uključujući uzorkovanje), proračuna, tabličnih vrijednosti ili opisne dokumentacije tog proizvoda
 • kontrolu tvorničke proizvodnje
 • ispitivanje uzoraka koje proizvođač uzima u proizvodnom pogonu u skladu s propisanim planom ispitivanja.
Obveze prijavljenog tijela za certificiranje kontrole tvorničke proizvodnje:
 • početni pregled proizvodnog pogona i kontrole tvorničke proizvodnje
 • kontinuirani nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje kontrole tvorničke proizvodnje.

Nakon provedenih radnji pregleda i nadzora proizvodnje i tvorničke kontrole proizvodnje prijavljeno tijelo za certificiranje proizvoda izdaje Certifikat o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje. Na temelju izdanog dokumenta proizvođač sastavlja izjavu o svojstvima te označava proizvode ETICS sustava CE oznakom.

4. OPĆE UPUTE

U stručnu organizaciju gradilišta ubraja se i propisno skladištenje svih komponenti koje čine ETICS sustav. Ni u jednu komponentu sustava nije dozvoljeno miješanje bilo kakvog drugog dodatka (npr. dodataka za ubrzano sušenje ili protiv smrzavanja). Eventualno nijansiranje pastoznih završno dekorativnih žbuka dozvoljeno je jedino uz konzultaciju s proizvođačem i uz njegovo odobrenje.

Vremenski uvjeti imaju snažan utjecaj na kvalitetu izvedenih radova, stoga treba poštivati sljedeće upute:
 • Tijekom cjelokupne faze izvedbe, sušenja i stvrdnjavanja temperatura okoline, podloge i materijala mora iznositi najmanje +5°C (kod silikatnih žbuka najmanje +8°C). Na temperaturi nižoj od +5°C prestaje svako vezanje i sušenje materijala, osim u slučajevima kad je to proizvođač izričito naglasio, odnosno u slučajevima kad su materijali primjenjivi do 0°C. Nepovoljni vremenski utjecaji kao npr. temperature iznad +30°C, visoka relativna vlažnost zraka, vjetar i izravno zračenje sunčeve svjetlosti mogu promijeniti svojstva materijala tijekom obrade.
 • Svako ozbiljno gradilište podrazumijeva korištenje zaštite, stoga se preporuča uvijek koristiti skelsko platno.
 • Tijekom izvedbe treba upotrebljavati samo čistu vodu uobičajene temperature. Ljeti se ne smije upotrebljavati voda koja se npr. zagrijala u crijevu za vodu. (vidi poglavlje 7.11., Završno-dekorativna žbuka, str. 46). Prije ugradnje ETICS-a moraju biti izvedeni sljedeći radovi:
 • odvođenje oborinskih voda: postavljene strehe, okapnice, žljebovi itd.
 • unutarnje žbukanje, postavljanje estriha itd. te ugrađeni materijali osušeni prema naputku proizvođača
 • postavljena vanjska stolarija
 • postavljene sve vanjske instalacije itd.
NAPOMENA: Procjena podloge je odgovornost izvođača radova!
 • ravnina podloge mora biti u skladu s HRN DIN 18202

Tablica 1. Ravnine podloge
 • fuge moraju biti zapunjene
 • s betonskih površina mora biti uklonjeno sredstvo za odvajanje oplata te sve masnoće
 • provjeriti valjanost podloge prema određenim standardima. (više o podlozi vidi u poglavlju 6. Podloga, str. 13.)
Tijekom planiranja i raspisivanja natječaja za ETICS treba paziti na sljedeće:
 • Predviđeni ETICS mora biti prikladan s obzirom na projektiranu toplinsku izolaciju i difuziju vodene pare (npr. odgovarajuća izolacija špaleta).
 • ETICS sustav mora imati važeću Europsku tehničku ocjenu (ETA-u) na osnovu koje će proizvođač izdati Izjavu o svojstvima svih priključnih i završnih dijelova, a prodori i izvedba detalja moraju biti tako planirani da postoje jasni podaci o izvođenju i primjeni potrebnih priključnih profila čija će primjena onemogućiti prodor oborinske vode i vlaženja kroz spojeve ETICS sustava i drugih dijelova pročelja.
 • Pričvršćenja za npr. tende, rukohvate, rashladne uređaje, prozorske kapke itd. moraju biti projektirana tako da se može obaviti sigurna montaža bez toplinskih mostova.

5. STRUKTURA SUSTAVA
6. PODLOGA
7. IZVOĐENJE
7.1. Spojevi, završeci i prodori
7.2. Podnožja, područje prskanja vodom i dodira s tlom
7.3. Dilatacijske reške (fuge)
7.4. Balkoni i terase
7.5. Atika/nadozid
7.6. Spoj nosivog elementa i ispune
7.7. Miješanje i nanošenje morta za lijepljenje
7.8. Postavljanje toplinsko-izolacijskih ploča i lamela
7.9. Armaturni sloj sa staklenom mrežicom
7.10. Ukrasni elementi
7.11. Završno-dekorativna žbuka
7.12. Posebnosti većih debljina toplinsko-izolacijskih ploča i lamela i sustav na sustav
8. Otpornost na požar
8.1. Podskupine zgrada
8.2. Zahtjevi
9. Održavanje i popravci
9.1. Općenito
9.2. Održavanje
9.3. Pojava algi i gljivica
9.4. Pukotine
9.5. Ostalo
10. Prilozi

Izvor:
HUPFAS – Hrvatska udruga proizvođača toplinsko fasadnih sustava
www.hupfas.hr

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi