1. UVOD
2. OSNOVE
3. BITNI ZAHTJEVI I DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTIZAKONSKA REGULATIVA
4. OPĆE UPUTE

5. STRUKTURA SUSTAVA

Strukturu ETICS sustava čine komponente čiji je redoslijed ugradnje prikazan brojčanim oznakama (1-6).


Slika 1. Presjek strukture ETICS sustava

U pravilu ETICS sustav nastaje u četiri faze izvođenja (lijepljenje i dodatno učvršćivanje, postavljanje
toplinsko–izolacijskog materijala, ugradnja armaturnog sloja i ugradnja završno–dekorativnog sloja), pri čemu ugradnja svake komponente ima važnu ulogu u definiranju konačne kvalitete izvedenog ETICS sustava.

5.1. Ljepilo i dodatno učvršćivanje

Lijepljenje se izvodi gotovim, tvornički pripremljenim polimer-cementnim mortom ili pastoznim disperzijskim ljepilom. Funkcija morta za lijepljenje je osigurati dobru čvrstoću prionjivosti na različitim podlogama i stvoriti čvrstu vezu između podloge i toplinsko-izolacijskog materijala. Prema ETAG-u 004, čvrstoća prionjivosti između morta za lijepljenje i podloge ne smije biti niža od 80 kPa (srednja vrijednost). Pripremu morta za lijepljenje i način ugradnje vidi u poglavlju 7.7. str. 26. Ovisno o opterećenju vjetrom i specifičnostima podloge i završne obrade, ETICS sustavi mogu se dodatno mehanički učvrstiti. Mehaničko pričvršćivanje pruža i dodatnu stabilnost u slučaju požara (vidi poglavlje 7.8.3. str. 30.).

5.2. Toplinsko -izola cijski materijali

Funkcija toplinsko-izolacijskog materijala je toplinska izolacija zidova od gubitaka topline zimi i sprečavanje prekomjernog zagrijavanja konstrukcije i unutrašnjosti objekata ljeti.

Najčešće korišteni toplinsko-izolacijski materijali za ugradnju u ETICS sustave su:
  1. ekspandirani polistiren (EPS) u skladu sa zahtjevima HRN EN 13163
  2. mineralna vuna u skladu sa zahtjevima HRN EN 13162.

U području podnožja izloženih prskanju vode i jačim udarnim opterećenjima koristi se ekstrudirani polistiren (XPS) u skladu sa zahtjevima HRN EN 13164. Način ugradnje toplinsko-izolacijskih ploča/lamela vidi u poglavlju 7.2.4. str. 21. Za primjenu u ETICS sustavu mogu se koristiti i ostali toplinsko izolacijski materijali kao što su pluto, poliuretanske ploče (PUR), ploče od laganih drvenih vlakana ili konoplja. Njihova primjena nije obuhvaćena važećom tehničkom regulativom te se ove smjernice ne odnose na ovakve toplinskoizolacijske materijale.

5.3. Armaturni sloj

Armaturni sloj ETICS sustava čine alkalno postojana staklena mrežica utisnuta u mort za armaturni sloj koji je po svom sastavu polimer-cementno ili pastozno disperzijsko ljepilo. Način izvedbe armaturnog sloja vidi u poglavlju 7.9. str. 35. Funkcija armaturnog sloja je sprečavanje pojave pukotina zbog mehaničkih i higro-termičkih naprezanja nastalih uslijed izloženosti ETICS sustava atmosferilijama, mehaničkim udarima, površinskim naprezanjima. Svojstva armaturnog sloja moraju zadovoljavati zahtjeve visoke fleksibilnosti kako bi se premostila sva gore navedena naprezanja, visoke vodoodbojnosti i paropropusnosti radi sprečavanja nastanka kondenzata unutar konstrukcije tijekom cijele godine. U postizanju tih zahtjeva armaturni sloj zajedno s odabirom završno-dekorativnog sloja ima najvažniju ulogu. Zahtjevi kvalitete staklene mrežice koja se može ugraditi u ETICS sustav dani su u Tehničkom propisu o izmjeni i dopuni tehničkog propisa o građevnim proizvodima (NN 81/11, Prilog L).

5.4. Završno-dekorativni sloj

Završno-dekorativni sloj ETICS sustava čine pretpremaz i završno-dekorativna žbuka koja, ovisno o tipu korištenog veziva, može biti: plemenita mineralna žbuka, silikatna, silikatno-silikonska, silikonska i akrilatna žbuka. Odabirom veličine zrna i gore navedenog veziva moguće je dobiti različite tipove tekstura i strukture žbuke. O debljini i vrsti završno-dekorativnog sloja ovise i svojstva i funkcionalnost čitavog ETICS sustava. Upute o ugradnji završno-dekorativnog sloja vidi u poglavlju 7.11. str. 39.

6. PODLOGA
7. IZVOĐENJE
7.1. Spojevi, završeci i prodori
7.2. Podnožja, područje prskanja vodom i dodira s tlom
7.3. Dilatacijske reške (fuge)
7.4. Balkoni i terase
7.5. Atika/nadozid
7.6. Spoj nosivog elementa i ispune
7.7. Miješanje i nanošenje morta za lijepljenje
7.8. Postavljanje toplinsko-izolacijskih ploča i lamela
7.9. Armaturni sloj sa staklenom mrežicom
7.10. Ukrasni elementi
7.11. Završno-dekorativna žbuka
7.12. Posebnosti većih debljina toplinsko-izolacijskih ploča i lamela i sustav na sustav
8. Otpornost na požar
8.1. Podskupine zgrada
8.2. Zahtjevi
9. Održavanje i popravci
9.1. Općenito
9.2. Održavanje
9.3. Pojava algi i gljivica
9.4. Pukotine
9.5. Ostalo
10. Prilozi

Izvor:
HUPFAS – Hrvatska udruga proizvođača toplinsko fasadnih sustava
www.hupfas.hr

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi