Iveta prozori i vrata, za čiju se proizvodnju koriste višestruka izolacijska stakla, visokokvalitetni sintetički profili A klase po europskim normama te sofisticirana višekomorna tehnologija izrade, omogućit će vam znatne energetske uštede kroz sva četiri godišnja doba, smanjenje troškova te smanjenje emisije CO2.

Pro­zo­ri i ­vra­ta u na­ši­m­ kli­mat­ski­m­ uv­jeti­ma­ mo­ra­ju­ iz­dr­ža­ti­ vi­so­ke­ tem­pe­ra­tur­ne os­ci­la­ci­je.­ O­ne ­su ­naj­vi­še ­iz­ra­že­ne­ u ­pro­lje­će ­i ­je­se­n, ­ka­da ­se­ raz­li­ka­ iz­me­đu dnev­no­g­ i noć­no­g ­mak­si­mu­ma ­pe­nje ­i ­do­ 20­ stup­njeva.­ Lje­ti ­su ­to­ vi­so­ka­ zag­ri­ja­va­nja­ i ­sun­če­vo zra­če­nje,­ a ­zi­mi­ nis­ke ­tem­pe­ra­tu­re ­i ­le­d. ­Svi ti­ vanj­ski­ ut­je­ca­ji po­stavlja­ju ­vi­so­ke­ zah­tjeve ­ko­je ­pro­zo­ri ­mo­ra­ju ­za­do­vo­lji­ti.

Up­ra­vo­ zbo­g ­to­ga, ­pro­zo­ri ­i ­vra­ta ­čes­to mo­gu­ bi­ti ­naj­sla­bi­je ­točke­ top­lin­ske ­i­zo­la­cije ­na­ gra­đe­vi­ni,­ je­r­ su­ to­ mjes­ta ­na ­ko­ji­ma su ­vanj­ski­ i ­u­nu­tar­nji ­zra­k­ naj­bli­ži. ­R­je­še­nje o­vo­g prob­le­ma ­na­la­zi­ se ­u ­iz­bo­ru­ kva­li­tet­ne sto­la­ri­je,­ ko­ja­ i­ma­ od­lič­na ­i­zo­la­cij­ska ­svojstva ­– ­pro­zo­ra­ i ­vra­ta­ Eu­ro­ A ­kla­se.

Iveta prozori i vrata za toplinsku i zvučnu izolaciju

PVC je materijal izvrsne otpornosti. Bez obzira da li je riječ o bijelim profilima ili profilima s dekorativnim oblogom, njihov lijep izgled ne blijedi s vremenom zahvaljujući otpornosti Iveta PVC stolarije na sve vremenske uvijete i UV (ultra-ljubičasto) zračenje. Čak i u ekstremnim klimatskim uvijetima, naši profili su pokazali izvanrednu otpornost. Osim toga, jednostavno se održavaju: ravne površine omogućuju lako čišćenje i pranje, a atraktivni izgled profila ne blijedi s vremenom, ne zahtjeva nova bojanja niti dodatnu zaštitu. Osim što na taj način Iveta PVC stolarija doprinosi očuvanju prirode, također dugoročno donosi znatne uštede.

Više od trećine izgubljene toplinske energije (gotovo 40%) uzrokuju stari prozori i vrata. Uzevši u obzir rastuće troškove energenata koji sve više opterećuju budžet domaćinstva, te činjenicu da 78% godišnje potrošnje energije u kućanstvu otpada na grijanje, toplinska izolacija dobiva sve više na važnosti. Low-e staklo (staklo niske emisije) omogućuje zadržavanje topline unutar prostorije i smanjuje toplinske gubitke i do 70% u odnosu na obična stakla. Low-e staklo sa jedne ili obje strane ima tanak mikroskopski sloj željeznog oksida koji ima svojstvo nepropuštanja infracrvenog (IR) zračenja.

Low-e sloj propušta zračenje kratkih valnih dužina, dok zrake dugih valnih duljina (infracrveno zračenje) reflektira. Plinski­ ispun­ (argon),­ koji­ slabije­ provodi toplinu­ od­ zraka,­ dodatno ­povećava izolacijska ­svojstva ­prozora. Jednako bitan faktor čini i zvučna izolacija vašeg prostora. Buka je sastavni dio naših života. Iveta prozori i vrata idealno su riješenje za zvučnu izolaciju prostora. Prema poslijednjim medicinskim istraživanjima, dugotrajna izloženost buci može uzrokovati zdravstvene probleme. Moderni PVC prozori i vrata ne doprinose vašem domu samo vizualno, dobrim izgledom, već poboljšavaju vaše životne uvijete ostalim svojim karakteristikama.

U Iveti proizvodimo prozore i vrata za sve moguće uvijete i aplikacije. Razina buke ovisi o razini prometa i udaljenosti od prometnice. Različiti profili u kombinaciji s različitim vrstama stakla osiguravaju da u Iveti imamo PVC stolariju koja zadovoljava sve razrede zvučne izolacije. Na taj način smo osigurali da svi naši klijenti mogu uživati u mirnoći prostora u kojem borave.

Debljine vanjske stijenke profila prozora kao ključni faktor njegove učinkovitosti

Glav­ne­ pred­nos­ti ­iz­ra­de ­PVC­ pro­fi­la pre­ma­ vi­so­ko­m ­stan­dar­du ­kva­li­te­te ­Eu­ro ­A kla­se ­su ­du­got­raj­no­st­ te­ o­si­gu­ra­nje­ pro­cesa ­iz­ra­de­ i ­proiz­vod­nje. Nje­mač­ko ­RA­L­ ud­ru­že­nje ­o­si­gu­ra­nja­ kvali­te­te­ za­ plas­tič­ne­ sus­ta­ve ­pro­fi­la­ za ­pro­zore ­te ­nor­me ­Eu­ro­ DI­N­E­N­12608­ razli­ku­ju raz­li­či­te­ raz­re­de, o­vis­no ­o ­deb­lji­ni­ sti­jen­ke.­ Deb­lji­ne­ vanj­ske­ sti­jen­ke­ pro­fi­la­ pro­zo­ra ključ­ni ­su ­fak­to­ri­ za­ nje­go­vu ­u­čin­ko­vi­to­st, ­a u­jed­no ­i ­ig­ra­ju­ važ­nu­ u­lo­gu ­u ­va­že­ćim­ standar­di­ma, ­nor­ma­ma­ i ­smjer­ni­ca­ma. Po­seb­no­ stro­gi­ su­ uv­je­ti­ za­ do­bi­va­nje naj­vi­še­g­ raz­re­da­ kva­li­te­te,­ Eu­ro­ A­ kla­sa:­ na­ vanj­ski­m­ sti­jen­ka­ma­ ti­h­ pro­fi­la,­ strogo­ je­ pro­pi­sa­na­ deb­lji­na­ 3­ mm­ (to­le­ranci­ja­ 0,2­mm).­ To­ zna­či ­da ­su ­sti­jen­ke ­ča­k­ 10% ­deb­lje,­ ne­go ­što­ je ­to ­u­ slu­ča­ju­ pro­fi­la kla­se ­ni­že, ­Eu­ro­ B­ kla­se.

Raz­li­ke ­u ­kva­li­te­ti se­ jo­š­ vi­še­ o­či­tu­ju ­ko­d­ u­nut­raš­nji­h ­sti­jenki ­i ­spoj­no­m­ pod­ručju, ­ča­k­ i ­do­ 20%.­ O­ne su ­pre­sud­ne ­za ­struk­tur­ni ­in­teg­ri­te­t­ pro­fi­la,­ tj.­ o­si­gu­ra­va­ju­ da ­ne­ do­la­zi­ do­ sa­vi­ja­nja ­i­li de­for­ma­ci­je ­pro­fi­la ­pro­zo­ra ­te­ na­ ta­j ­na­či­n o­mo­gu­ću­ju­ si­gur­nu­ mon­ta­žu­ i­ du­go­ročnu isko­ris­ti­vo­st. Pro­fi­li­ Eu­ro ­A ­kla­se­ nor­ma­ma ot­por­ni­ji ­su ­na ­sa­vi­ja­nje ­i ­u­vi­ja­nje ­po­d ­opte­re­će­nje­m,­ a­ ku­te­vi­ su­ čvršći i­ ot­por­ni­ji. U ­skla­du ­s ­ti­me, ­svi ­PVC­ pro­fi­li ­ko­ji ­do­la­ze i­z ­I­ve­ti­ne ­proiz­vod­nje ­iz­ra­đe­ni ­su ­pre­ma­ viso­ki­m­ Eu­ro ­A ­stan­dar­di­ma ­njemač­ke ­kvali­te­te.

Iveta je ovlašteni Veka partner za proizvodnju prozora i vrata od profilnih sustava prema tehnologiji njemačke tvrtke VEKA AG, vodećeg njemačkog, ali i svjetskog proizvođača profila. Jedan od profila iz Iveta ponude je Softline 82 koji svojim modernim svojstvima i izgledom zadovoljava najviše standarde. Inovativna višekomorna konstrukcija dubine 82 mm zadovoljava najviše RAL A standarde: visoku uštedu energije, visoku razinu sigurnosti i dugotrajnost. Koeficijent toplinske propusnosti s trostrukim ostakljenjem Uw 0,67 W/m2K.

Cjelovita usluga, jedinstven dizajn i ekološka osviještenost

Ive­ta­ ve­ć ­20­go­di­na­ proiz­vo­di ­pro­zo­re ­i ­vrata­ i ­svo­je­ je ­us­lu­ge ­u­ pot­pu­nos­ti ­pri­la­go­di­la pot­re­ba­ma ­kli­je­na­ta.­ Stal­ni­m ­raz­vo­je­m ­tehno­lo­gi­je­ i­ u­nap­re­đe­nji­ma­ u­ na­či­nu­ iz­ra­de PVC­ sto­la­ri­je­ uv­je­ti ­ko­ji ­se ­mo­ra­ju ­za­do­volji­ti­ da ­bi ­se ­o­na­ mog­la ­naz­va­ti ­kva­li­tet­nom sve­ su ­vi­ši. Ive­ta­ pra­ti­ pos­ljed­nje­ tren­do­ve­ u­ proizvod­nji ­i ­mo­ntaži ­PVC­ i ALU sto­la­ri­je,­ ka­ko ­bi­ svojim ­ku­pcima­ pru­ži­la ­kva­li­tet­no, ­du­got­raj­no i­ u­čin­ko­vi­to­ r­je­še­nje.­ Us­po­red­no­ raz­vo­ju mo­der­ni­h­ i­ kva­li­tetni­h­ proiz­vo­da,­ Ive­ta­ je for­mi­ra­la ­je­din­stve­nu ­i ­cje­lo­vi­tu­ us­lu­gu, ­kako ­bi ­ci­je­li ­pro­ce­s ­na­ba­ve ­no­ve ­sto­la­ri­je­ bio­ što­ u­god­ni­ji­ za kupca. Iveta tako osigurava de­mon­ti­ra­nje­ pos­to­je­će sto­la­ri­je,­ zbri­nja­va­nje­ gra­đe­vin­sko­g ­i ­os­talo­g­ ot­pa­da, ­ug­rad­nju ­no­ve­ sto­la­ri­je ­i­ čišćenje­ na­ko­n ­ug­rad­nje.­ Sav ­po­sao ­o­bav­lja­ju­ uig­ra­ni­ ti­mo­vi­ I­ve­tinih­ za­pos­le­ni­ka,­ što­ sma­nju­je ­vri­je­me ­iz­vo­đe­nja ­ra­do­va.

Uz­ sve­ teh­nič­ke­ ka­rak­te­ris­ti­ke­ koje­ mo­raju ­bi­ti ­za­do­vo­lje­ne­ za­ op­ti­mal­nu­ e­ner­get­sku u­čin­ko­vi­to­st­ va­še­ sto­la­ri­je,­ Ive­ta­ ni­je­ zapos­ta­vi­la­ ni ­es­tet­sku ­važno­st. ­I­ve­ta ­pro­zo­ri i ­vra­ta­ do­la­ze­ u ­vi­še ­o­d ­60 ­bo­ja, ­ni­jan­si ­i tek­stu­ra,­ te se estetski savršeno uklapa u svaki prostor. Pored kvalitete, dizajna i cjelovite usluge, tvrtka Iveta brine i o zaštiti okoliša. Ponosni je nositelj Superbrands oznake, kao i Superbrands Green oznake koju mogu dobiti samo tržišne marke čija je ekološka osviještenost na visokoj razini.

IVETA d.o.o.
IVETA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja i montaža na području cijele Hrvatske. Djelujemo i na području Italije, Njemačke i Slovenije.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi