Uvjeti građenja tj. Rješenje o uvjetima građenja je akt prema kojem se po starom Zakonu o gradnji moglo pristupiti gradnji građevine. Po novom Zakonu o gradnji NN 153/13 koji je stupio na snagu 01.01.2014.god. ovaj akt se ukida i potrebno je ishoditi građevinsku dozvolu.

Graditi se može na temelju pravomoćne građevinske dozvole ili izvršne građevinske dozvole na odgovornost investitora. Ako se za projekt ne izdaje građevinska dozvola onda se graditi može i prema potvrdi glavnog projekta ili čak i bez potvrde glavnog projekta ako su te građevine i radovi određeni Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

Potvrdu glavnog projekta izdaju javnopravna tijela kada je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima u pogledu pitanja u vezi s kojima se utvrđuju posebni uvjeti. Dakle, ako je glavni projekt usklađen sa posebnim uvjetima, javnopravno tijelo izdaje potvrdu glavnog projekta, a ako nije onda izdaje posebne uvjete.

U nekim slučajevima kao npr. kod nerješenih imovinsko-pravnih odnosa ili etapnog građenja se prije građevinske mora tražiti lokacijska dozvola. Za građevine za koje se izdaje lokacijska dozvola, potvrda glavnog projekta izdaje se kad je projekt u skladu s posebnim uvjetima određenim lokacijskom dozvolom.
Potvrda glavnog projekta izdaje se prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole.

Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za koju se ne izdaje lokacijska dozvola investitor prilaže:

1. tri primjerka glavnog projekta
2. izjavu projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
3. pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola propisana
4. potvrdu o nostrifikaciji glavnog projekta, ako je izrađen prema stranim propisima
5. potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, i posebnim uvjetima i/ili dokaz da je podnio zahtjev za izdavanje tih potvrda, odnosno utvrđivanje tih uvjeta ako iste nisu izdane u roku propisanom ovim Zakonom
6. potvrdu javnopravnog tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu
7. dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole i
8. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom)

Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za građevinu za koju se izdaje lokacijska dozvola, investitor uz prethodno navedene dokumente iz stavki 1.,3.,4.,6.,7. i 8., prilaže:

1. lokacijsku dozvolu
2. izjavu projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen i
3. potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu posebnim uvjetima određenim lokacijskom dozvolom i/ili dokaz da je podnio zahtjev za izdavanje tih potvrda ako nisu izdane u roku

Autor:

www.facebook.com/arhidrom

Angažirajte nas za adaptaciju, renovaciju ili uređenje interijera vašeg doma, poslovnog prostora ili kuće za odmor. Ovisno o vašim željama i mogućnostima te uz naše iskustvo, znanje i trud, od anonimnog i neutralnog, zajedno ćemo osmisliti prostor koji svojom funkcionalnošću i organizacijom olakšava svakodnevni život, dok ga oblikovanjem i osobnošću čini jedinstvenim.

Radujemo se budućoj suradnji!

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi