Premda su namijenjeni obnovi starih zgrada, ovi su proizvodi idealni i za novije objekte, a tako ih prihvaćaju i sami korisnici. U ovom članku pažnju ćemo usmjeriti na zidane objekte kod kojih je primarni uzrok vlažnosti kapilarna vlaga. O zahtjevnosti obnove starijih objekata te o tome koje su ključne faze progovorio je u intervjuu koji objavljujemo u ovom broju Davide Bandera, product manager linije proizvoda za sanaciju zidanih objekata. U lipnju 2011. u 19. broju Mapei Svijeta opširno smo obrazložili zašto i kako vlaga najčešće prodire u konstrukciju objekta. Budući da je prošlo više od šest godina, vrijeme je da informacije o tome dopunimo te predstavimo nove proizvode iz linije MapeAntique koji čine nadogradnju rješenja te omogućuju nove putove djelovanja za suočavanje s uvijek zahtjevnim izazovima sprečavanja ulaska vlage u konstrukciju zgrade.

Općenito o sprečavanju ulaska vlage

Vrlo dobro nam je poznata činjenica da je već u prvoj fazi pripreme novog projekta, a još više prilikom gradnje veliku pažnju potrebno posvetiti ugradnji hidroizolacije. No, što je sa starijim objektima koji nemaju hidroizolaciju? Obodne zidove se često nakon opkopavanja može riješiti, odnosno izolirati različitim sustavima u kombinaciji s drenažom. Što je, pak, s kontaktom temelja i zidova? U tom je dijelu podizanje kapilarne vlage moguće u velikoj mjeri spriječiti izvedbom horizontalne kemijske barijere. Kako tretirati objekte kod kojih je hidroizolacija često propala ili je uopće nema? U ovom ćemo se članku usredotočiti na, prije svega, zidane objekte bez podruma kod kojih je primarni uzrok vlažnosti kapilarna vlaga.

Vlaženje

Rješavanje vlaženja zidanih zidova, onda kada ih nije moguće opkopati pa izvesti novu hidroizolaciju na vanjskoj strani, u nekoj je mjeri moguće izvršiti samo izvođenjem nove hidroizolacije MAPELASTIC FOUNDATION na unutarnjoj strani. Potrebno je uvjeriti se hoće li zid zbog svoje upijajuće strukture postati nešto kao rezervoar za vodu zbog čega može doći do njegova bržeg propadanja ili oštećenja. Kada se odlučimo za takav zahvat, prvo je potrebno izravnati površinu dvokomponentnim mikroarmiranim mortom PLANITOP HDM. On je namijenjen za nanose do 6  mm, dok je za nanose do 25  mm potrebno upotrijebiti PLANITOP HDM MAXI. Nakon što naneseni mortovi dosegnu zahtijevanu čvrstoću, što ovisi o debljini sloja i klimatskim uvjetima, potrebno je nanijeti akrilni temeljni premaz PRIMER 3296 razrijeđen s vodom u omjeru 1:1. Hidroizolaciju MAPELASTIC FOUNDATION potrebno je nanijeti u najmanje dva sloja tako da ukupna debljina ne bude manja od 2 mm. Posebnu pažnju treba posvetiti izvedbi detalja – spojeva sa susjednim hidroizolacijama i obradi proboja. Na tako pripremljenu podlogu, odnosno hidroizolaciju nanosi se isušujuća žbuka MAPE-ANTIQUE, kao što će biti opisano u nastavku ovog teksta.

Rješavanje problema vlage kod starih zidova izgrađenih od različitih materijala

Učvršćivanje i injektiranje

Prije izvođenja kemijske barijere potrebno je izvršiti injektiranje zidova ili temelja injekcijskom masom MAPE-ANTIQUE I koja ne sadrži cement. Kod saniranja zidova oslikanih freskama potrebno je upotrijebiti injekcijsku masu MAPEANTIQUE F21 jer ne sadrži minerale koji bi mogli oštetiti oslikane površine. Prethodno je potrebno izvesti injektiranje kako bi se popunili prazni prostori, pukotine i otvori te kako bi se učvrstio zid, čime mu se povećava nosivost i otpornost na potres, a u isto vrijeme omogućuje izvođenje kemijske barijere.

Kemijska barijera – Mapestop Kit Diffusion i Mapestop

Izrada kemijskih barijera starijih objekata, gdje cement nije bio korišten kao vezivo, predmet je mnogih rasprava. Nameće se pitanje hoće li se, npr., temelj pod kemijskom barijerom još uvijek suprotstavljati povećanom sadržaju vlage jer se protok vlage i mogućnost sušenja bitno mijenjaju zbog nove kemijske barijere. Zbog toga je prije izvođenja radova potrebno izraditi točne kemijske i fi zikalne analize postojećih materijala kako bi se mogla potvrditi smislenost zahvata takve vrste. Kemijske barijere izvode se tako da se zid izbuši do 4/5 njegove debljine pod blagim nagibom (15 – 30°) u dva reda u razmaku 10 – 15 cm po sistemu „cikcak" (20 – 25 cm), najbolje što bliže terenu. Bušotine treba ispuhati ili usisati tako da se odstrani sva prašina. Potom se premjeri dužina bušotina te se prilagodi, odnosno odreže perforirana cijev promjera 12 mm koja se na kraju zabrtvi čepom i natakne na injektorski nastavak koji omogućuje brtvljenje bušotine. Sve se to potom umetne u bušotinu.


Cjelovit sustav isušujućih žbuka za sanaciju zidova oštećenih djelovanjem kapilarne vlage.

Zatim se plastične boce objese na nosače i povežu s injektorskim nastavcima. Nekada su se većinom koristile otopine natrijeva silikata (vodenog stakla) ili kalijeva silikata jer su bile cjenovno dostupne. Posljedica njihove uporabe bivala je alkalna reakcija – nastanak alkalnih karbonata i kasnijeg intenzivnog cvjetanja (u govornom jeziku salitre). Stoga je potrebno primijeniti kvalitetnu otopinu mikromolekularnih silana ili siloksana kao što je MAPESTOP. Budući da se radi o koncentratu, potrebno ga je prije uporabe razrijediti čistom vodom u omjeru 1 : 15 – 19 te primijeniti unutar 24 sata. Prije nastavka radova treba pričekati da se kemijski proces u zidu završi, što obično traje između tri i četiri tjedna.

Isušujuća žbuka – sustav Mape-Antique

Već sam naziv MAPE-ANTIQUE upućuje na to da je taj sustav namijenjen za primjenu na starijim, odnosno povijesnim objektima. Primjena cementa nakon Drugog svjetskog rata donijela je više štete nego koristi na svim objektima, bili oni stari ili novi, a pogotovo se lošom pokazala kod starih objekata. Sve to dovodi do zaključka da nije dobro sve gledati s financijske strane i na kratak rok, već treba uvažiti činjenicu da starinska veziva nisu kompatibilna s cementom ni po kemijskom sastavu, ni po mehaničkim i fi zikalnim svojstvima. Sanacija sustavom Mape-Antique izvodi se tako da se postojeća oštećena žbuka ukloni u cijelosti do visine od najmanje 0,5 m od razine uzdizanja kapilarne vlage. I ovdje se najveća oštećenja još uvijek primjećuju tamo (iznad poda) gdje dolazi do sušenja zida. Na tim se mjestima kapilarna vlaga zaustavlja, a zbog sušenja se talože soli topive u vodi. Budući da je njihov volumen nakon sušenja veći od onog u mokrom stanju, dolazi do bubrenja i ljuštenja žbuke i vapna. Takav je zid potrebno oprati vodom i taj postupak ponavljati nekoliko puta. Na tako pripremljenu podlogu nanosi se MAPE-ANTIQUE RINZAFFO koji osigurava prianjanje žbuke MAPE-ANTIQUE MC, a predstavlja i kemijsku barijeru štetnim solima topivim u vodi. Nakon 6 do 12 sati potrebno je ručno nanijeti isušujuću žbuku MAPE-ANTIQUE MC.

Kod većih objekata moguće je upotrijebiti MAPE-ANTIQUE MC MACCHINA, koji je moguće nanositi strojno. Bez obzira na odabrani mort isti mora biti nanesen u minimalnom sloju od 2 cm kako bi se na taj način osigurao odgovarajući broj makropora kojih u svježem mortu ima više od 20 %, a u kojima se vlaga sa solima može sušiti. Na taj način osigurava se trajnost žbuke. Nakon što se MAPE-ANTIQUE MC MACCHINA osuši, na vlažnu podlogu potrebno je nanijeti finu žbuku. Tu postoje dvije mogućnosti – MAPE-ANTIQUE FC GROSSO (maks. veličina zrna 0,6 mm) i MAPE-ANTIQUE FS CIVILE (maks. veličina zrna 0,4 mm). Za zaglađivanje tako obrađenih površina nikako se ne smiju koristiti fine mase na bazi disperzija ili sadre. U slučaju potrebe za vrlo fi nom strukturom treba primijeniti MAPE-ANTIQUE FC ULTRAFINE (maks. veličina zrna 0,1 mm). Treba naglasiti da je koeficijent difuzije vodene pare (µ) žbuke MAPE-ANTIQUE niži od 10! Zato je od iznimne važnosti primjena završnog premaza koji je paropropustan. On mora biti otporan na povišenu vlagu (zbog prijelaza vlage – sušenje) i blagu kemijsku agresiju (prijenos dijela soli topivih u vodi – npr. na bazi sulfata, nitrata i klorida). Zbog ovih je razloga potrebno upotrijebiti boje na bazi kalijeva silikata SILEXCOLOR (µ=214) ili, još bolje, obojenu završnu žbuku SILEXCOLOR TONACHINO (µ=39). Možemo se pohvaliti da imamo i mramorni SILEXCOLOR MARMORINO na bazi kalijeva silikata izvrsne paropropusnosti (µ=50) koji se lako nanosi na unutarnje i vanjske površine.


MAPESTOP DIFFUSION KIT sastoji se od komponenti potrebnih za pravilno izvođenje kemijske barijere MAPESTOP. Kako bi se silikonska emulzija MAPESTOP lakše ulijevala u rupe za injektiranje na raspolaganju su posude sa širim otvorom pri vrhu. U zid se postavljaju u dva nivoa, u prethodno izbušene rupe po „cik-cak" sistemu, te se u njih ugrađuju cjevčice kroz koje se vrši injektiranje.

Ostali proizvodi iz linije Mape-Antique – ostali radovi

MAPE-ANTIQUE LC je mikroarmirano vezivo svijetlo sive boje koje omogućuje izvođenje kako fi nih tako i grubih žbuka u kombinaciji s lokalnim agregatom. Najčešće se koristi kod većih projekata ili kada se zahtijeva npr. upotreba specifi čnog agregata ili agregata većeg zrna. MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO je gotova žbuka za zidanje ili sanaciju starih zidova, a nanosi se u debljini 5 – 30 mm. Koristi se za zidanje opeke i zapunjavanje sljubnica. Na raspolaganju je u sedam nijansi kako bi se što lakše prilagodio zidovima od svijetlog kamena ili opeke. MAPE-ANTIQUE COLABILE je tekući mort pogodan za ugradnju u oplate. Jednostavno se ugrađuje do debljine od 4 cm. Dodavanjem agregata veličine zrna 4 – 8 mm debljina može biti i veća. Proizvod je idealan za postojeće zidove od opeke, stupove, lukove i sl. koje je potrebno ojačati.

MAPE-ANTIQUE STURTTURALE NHL je visokokvalitetni bescementni paropropusni mort za izvedbu protupotresnih žbuka za ojačavanje. Često se koristi u kombinaciji s MAPENET EM 40 – alkalno otpornom mrežom koja još više povećava vlačnu čvrstoću sustava. MAPE-ANTIQUE INTONACO NHL je visoko paropropusni mort koji se može koristiti u kombinaciji s ostalim isušujućim žbukama sustava Mape-Antique, a posebice tamo gdje nema opasnosti od povećanja kapilarne vlage. Isto tako je korisnicima zdravih kuća idealan kao mort za izvedbu žbuka unutarnjih zidova, pogotovo onih od opeke zbog svoje paropropusnosti, „disanja" i sposobnosti uravnoteženja klime putem primanja i otpuštanja vlage. MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC je svijetlo sivi dvokomponentni vodonepropusni elastični mort koji ne sadrži cement. Može se nanositi ručno pomoću valjka, kista ili strojno. Zbog jednostavnog nanošenja namijenjen je zaštiti razvedenih zidanih žbukanih ornamenata, vučenih profi la, ograda i sl. od opeke i kamena. Također se može koristiti za brtvljenje fontana. Prije nanošenja potrebno je nanijeti temeljni prianjajući premaz PRIMER 3296 koji se razrjeđuje s vodom u omjeru 1:1. Prednosti proizvoda iz linije Mape-Antique: – ekološki – certifi cirani – na osnovi vapna – ne sadrže cement – jednostavno se ugrađuju – odličnih karakteristika – paropropusni – osiguravaju zdrav ambijent / stanovanje.


Cjelovit sustav za izvođenje novih žbuka koje „dišu" čime se osigurava ugodan i zdrav boravak u prostoru.

I na kraju…

Rješavanje problema vlage zahtjevan je zadatak s kojim se često moraju uhvatiti u koštac stručnjaci iz raznih područja. Univerzalnog recepta nema. Isušujuće žbuke iz linije Mape-Antique zahtijevaju redovno prozračivanje prostora, korištenje klimatizacijskih uređaja ili strojeva za isušivanje kako bi se na kontroliran način uklonio višak vlage iz zraka. Za dodatna pojašnjenja na raspolaganju vam stoji Odjel tehnike Mapei Croatia.

Odjel tehnike Mapei

Za više informacija posjetite www.mapei.hr i www.mapei.com

MAPEI CROATIA d.o.o.
MAPEI CROATIA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja i tehnička podrška na području Zagreba i Zagrebačke županije.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi