Kućni red i obveze korisnika zgrade


Najveći problem jedne zgrade je neminovnost zvana suživot. Naravno, teško je živjeti u okruženju. "gdje jači tlači", te je država morala zakonski nametnuti određena pravila kulturnog ponašanja.

Tako nas temeljem Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, tj. Odlukom o kućnom redu i obvezama suvlasnika, zakonodavac uči kulturi suživota. No, unatoč dobroj namjeri, koliko se ova odluka poštuje vrlo dobro znamo svi mi koji smo uživatelji suvlasničkog suživota.

Nastojeći ne biti odviše krut, zakonodavac svoju Odluku predstavlja vrlo fleksibilnom i pruža mogućnost suvlasnicima da većinu odredbi određuje i formulira dogovorno. Pri tomu teško je ne sjetiti se one narodne: "Dogovor kuću gradi". Stoga pogledajmo svatko svoju zgradu i bit će nam jasno kolika nam je i kakva "kuća sukladna dogovoru".

Odlukom o kućnom redu i obvezama korisnika zgrade suvlasnici stambene zgrade određuju prava i obveze vlasnika stanova i poslovnih prostora, najmoprimaca, njihovih članova obitelji i posjetitelja, kao i svih ostalih korisnika stambene zgrade i pripadajućeg zemljišta, glede uporabe, čuvanja i sudjelovanja u troškovima uporabe nekretnine i njenih pojedenih dijelova.

Uporaba nekretnine

Sve dijelove zgrade i pripadajućeg zemljišta svi korisnici dužni su rabiti tako da nekretninu štite od oštećenja i onečišćenja, kao i da ostale korisnike ne ometaju u njihovom jednakom pravu uporabe nekretnine sukladno propisima i ovom odlukom.

Ulazna vrata zgrade moraju biti zaključana u vremenu između 22,00 i 05,00 sati, o čemu je svaki korisnik zgrade dužan voditi brigu. U zgradama u kojima postoji kućno zvonce ili interni govorni uređaj, suvlasnici mogu odrediti da ulazna vrata u zgradu budu stalno zaključana.

Podrumska i tavanska vrata moraju biti stalno zaključana, a svjetla u podrumu, nakon uporabe, ugašena. Ključevi tavanskih i podrumskih prostorija koje ne posjeduje svaki korisnik stana, moraju se nalaziti kod nadstojnika zgrade ili predstavnika suvlasnika.

U zajedničkim prostorijama i drvarnicama zabranjeno je odlaganje lako zapaljivih tekućina i predmeta jakog i neugodnog mirisa, kao i vremenski pokvarljive hrane. Nije dozvoljeno bacati otpatke u zahodske školjke, umivaonike i slično, te ostavljati uključene električne i plinske uređaje ili otvorene slavine u slučaju izbivanja iz stana ili poslovne prostorije.

Popodnevni odmor u zgradi utvrđuje se od 15,00 do 18,00 sati, a noćni odmor od 22,00 do 08,00 sati. Za vrijeme trajanja popodnevnog i noćnog odmora zabranjeno je na bilo koji način remetiti mir i tišinu u zgradi (poglavito izvođenjem radova na zgradi koji stvaraju buku, vikom i lupom i sl. postupcima koji remete mir u zgradi, korištenjem radija, televizora i sl. aparata preko sobne jačine zvuka i sl.).

U stanu se u pravilu mogu držati samo ptice pjevice, jedna mačka, jedan pas i mali kućni ljubimci. Pas se može držati u stanu uz uvjete određene posebnom odlukom o registraciji držanju i tamanjenju pasa (odluka lokalne uprave i samouprave).

U ulazima zgrada, prolazima, zajedničkim hodnicima, terasama i na stubištima ne dozvoljava se ostavljati predmete koji mogu ometati prolaz, uzrokovati nezgode, zaraze ili bilo kakve mirise kao i materijale koji mogu uzrokovati požar ili narušavati okolni izgled.

U zajedničkim dijelovima i prostorijama zgrade nije dozvoljeno bacanje otpadaka, pljuvanje ili na bilo koji drugi način onečišćenje i oštećivanje tih prostora. Ulazi u zgradu, stubišta, prolazi i zajednički hodnici moraju biti osvijetljeni.

Na neprohodne terase, kao i na krov stambene zgrade dozvoljen je pristup samo stručnim osobama radi vršenja popravaka, postavljanja antena i sličnih uređaja, uklanjanja snijega i leda i slično. Prilikom postavljanja antena i sličnih uređaja ne smije se oštećivati zgrada.

U dvorištu se mora stalno održavati red, mir i čistoća. Nije dozvoljeno osobito: koristiti dvorište za smještaj građevinskog i drugog materijala, ostavljanje otpadaka i slično, uznemirivati korisnike stvaranjem buke u dvorištu, uništavati nasade (travnjak, cvjetnjak i sl.), prati automobile u dvorištu ako ne postoje određena mjesta s kanalizacijskim izljevima.

Dizalo

Dizalo uvijek mora biti ispravno. Upravitelj zgrade brine se o redovitom obavljanju obveznih periodičnih tehničkih kontrola dizala i njihovih dijelova i ostalih poslova potrebnih za održavanje dizala.

Održavanje dizala, obvezna tehnička kontrola i način rukovanja dizalom, obavlja se prema odgovarajućim važećim odredbama Zakona o normizaciji (N,N. 55/96).

Predstavnik suvlasnika kada ustanovi kvar na pojedinim uređajima dizala, zbog kojeg dizalo nije moguće pravilno i sigurno koristiti, dužan je odmah dizalo isključiti iz upotrebe i na vidljivom mjestu dizala staviti upozorenje da je dizalo u kvaru i da upotreba dizala nije dozvoljena.

Ako se kvar dogodi na sigurnosnom uređaju za otvaranje vrata, potrebno je osim upozorenja još i vrata tako učvrstiti da se ona ne mogu otvoriti. Predstavnik suvlasnika dužan je o nastalom kvaru na dizalu odmah obavijestiti upravitelja i zatražiti poduzimanje hitne mjere uklanjanja kvara.

Svako dizalo mora imati uputu proizvođača o rukovanju s dizalom i njegovu održavanju. Vrata dizala moraju biti stalno zatvorena. U stubištu gdje postoje dva dizala nije dozvoljeno da se bez potrebe istovremeno pozivaju oba.

Radove na dizalu u strojarnici i na drugim elektro uređajima smiju obavljati samo stručne osobe po ovlaštenju upravitelja zgrade. Djeca mlađa od 12 godina mogu dizalo koristiti samo u pratnji odraslih.

Zabranjeno je izvoditi bilo kakve preinake na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade, te građevinske radove na zajedničkom zemljištu zgrade, bez suglasnosti predstavnika suvlasnika zgrade.

S prozora, balkona, lođa i drugih dijelova zgrade, zabranjeno je istresanje krpa, sagova i sl., bacanje smeća, ocjeđivanje vode ili na bilo koji način onečišćavanje zgrade ili zemljišta oko zgrade.

Čišćenje i održavanje otpada

Za vrijeme kiše, snijega i sl. vremenskih nepogoda, prozori na stubištu, tavanu, podrumu i dr. zajedničkim prostorijama moraju biti zatvoreni, o čemu brine nadstojnik zgrade (predstavnik suvlasnika ili osoba koja se brine o čistoći zgrade).

Kućno smeće odlaže se u za to određene posude (kontejner), u nepropusnim vrećama za smeće koje moraju biti zatvorene. Zabranjeno je odlaganje drugog smeća, koje se ne može smatrati kućnim smećem.

Sva onečišćenja nastala izvan redovitog i uobičajenog korištenja zajedničkih prostora i dijelova zgrade, dužan je očistiti svatko tko je to onečišćenje učinio, za što odgovara vlasnik stana ili poslovnog prostora čiji korisnik je onečišćenje učinio. čišćenje snijega i leda ispred i iza zgrade obveza je svih korisnika prema rasporedu kojeg je početkom svake sezone dužan s načiniti predstavnik suvlasnika.

Snijeg se mora čistiti čim padne, a led uklanjati čim nastane.

Svaku promjenu korisnika stana i broj članova njegove obitelji, korisnik ili vlasnik stana dužan je neodložno prijaviti predstavniku suvlasnika. Svaki korisnik stana dužan je neodložno prijaviti predstavniku suvlasnika svaki kvar ili oštećenje na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade.

Sudjelovanje u troškovima uporabe nekretnine

Svi korisnici stanova u zgradi dužni su snositi zajedničke troškove:

  • potrošnje vode i korištenja kanalizacije
  • potrošnje električne energije za zajedničke dijelove i uređaje u zgradi
  • odvoza kućnog smeća
  • održavanje čistoće u zajedničkim prostorima zgrade

Raspored naknade troškova iz ovog članka obavlja se prema broju osoba koje koriste stan. Za stan koji se u cijelosti koristi kao poslovni prostor plaća se naknada u iznosu jednakom kao za stan kojeg koriste tri osobe.

Pri raspodjeli troškova, za svakog psa koji se drži u stanu plaća se naknada kao za jednu osobu. Korisnik koji prestane koristiti stan ili poslovni prostor, radi čega je isti prazan od svih osoba neprekidno dulje od dva mjeseca nije dužan plaćati zajedničke režije za vrijeme ne korištenja stana.

Obveza plaćanja prestaje s prvim danom u sljedećem mjesecu nakon prestanka korištenja stana uz uvjet da je prestanak korištenja unaprijed prijavljen osobi koja prikuplja naknadu i traje od prvog dana u mjesecu u kojem korisnik stana iznova započinje koristiti stan.

Završne odredbe

O primjeni kućnog reda u stambenoj zgradi brine ovlašteni predstavnik i upravitelj koji je dužan kućni red izvijestiti u stambenoj zgradi na vidnom mjestu.

Korisnici stanova i poslovnih prostora dužni su pridržavati se odredbi kućnog reda, jer suvlasnici te zgrade odgovaraju za propuste i radnje svojih članova domaćinstva, te osobe koje koriste ove prostore po pristanku suvlasnika prema odredbi Zakona o vlasništvu.

Izvor: STAMBENI VJESNIK

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi