Sve veći sanitarni higijenski zahtjevi HACCP-a u prehrambenoj industriji traže da se obloge podova daju lako čistiti i održavati, da su obloge otporne na kiseline i lužine, da su otporne na mehanička i termička opterećenja. Pokušaji da monolitne obloge na bazi epoksi, poliuretanskih ili akrilnih smola postignu trajnu zaštitu nisu dali dobre rezultate.

Jedino kvalitetno izvedeni keramički podovi tehnologijom Keratek (Höganäs) su u Hrvatskoj dokazano dali najbolje rezultate sa traj nošću preko 30 godina, što dokazuju naše reference iz industrije mliječnih proizvoda kao što su „Vindija", „Dukat", „KIM", „Sirela", „Paška sirana" i druge. One su dokaz trajnosti i kvalitete „Keratek" ke ra mičkih podova.

Sa ne manje uspjeha su riješeni podovi u indus triji mesnih proizvoda. Höganäs podovi u „Podravci" Koprivnica, „Pomurka" Morska Sobota, „Ravlić" Osijek, „Matijević" Novi Sad, „PPK" Karlovac, „Lovrić" Sinj djelomično stari 35 godina dokaz su trajnosti i pouzdanosti naših podova u mesnoj industriji. U punionicama mineralne vode „Jana", „Jamnica", „Studena" izvedeno je preko 30.000 m² keramičkih podova tip Höganäs („Keratek") koji i nakon više godina izgledaju kao da su jučer izvedeni.

Izvedba kiselootpornog podnog opločenja

Da bi se izvelo kvalitetno kiselootporno opločenje treba imati informaciju o tome što se proizvodi u prostoru, o temperaturnom opterećenju, o kemijskom opterećenju tj. pH tekućine koja dolazi u dodir sa opločenjem, pH sredstva za pranje, opterećenju i tipu kotrljajućeg transporta. Na bazi toga treba odabrati debljinu plo čica, protukliznost pločica, vrstu kita za fugiranje i vrstu ljepila. Odlučujući za trajnost i kvalitetu kiselootpornog opločenja je kvalitet izvedene betonske podloge. Betonska podloga mora biti vodonepropusna i monolitno betonirana sa padom u podlozi od 1-1,5%.

Kod betoniranja koristiti vibrator. Betonska površina se ravna helikopterom i ne smije imati cementnu opnu. Beton mora imati marku min 30 N/mm² i ravninu od 5 mm/3 m. Dilatacione fuge za stezanje betona se izvode dan nakon betoniranja u poljima 10 × 10 m. Dilataciona fuga se izvodi uvijek i na prijelazu pod-zid. Dilatacione fuge trebaju biti uvijek na najvišoj točki u podu. Te fuge moraju biti tako izvedene da se pokrivaju sa dilatacionim fugama u keramičkom opločenju.

Da u betonu ne bi nastale mikropukotine koristiti beton sa mikrovlaknima. Prednost Keratek tehnologije je da se kiselootporni keramički podovi mogu izvoditi na betonskim podlogama starim samo 7 dana. Da na keramičkom podu ne stoji voda, betonska podloga mora biti idealno ravna i u potrebnom padu. To većinom nije slučaj, pa se podloge moraju prije polaganja pločica izravnati ljepilom. Slijedeći dan površinu grubo obrusiti. Kao najbolje ljepilo za keramička opločenja u prehrambenoj industriji se pokazalo Mapei dvokompo nentno ljepilo „Granirapid" koje ima veliku prionljivost na pločice i podlogu (preko 1,5 N/mm²). Ljepilo se ne miješa vodom nego otopinom akrilne smole koja daje ljepilu povećanu prionljivost i kiselootpornost.

Velika je prednost takvog opločenja da se već nakon 4 sata može fugirati. Pločice se polažu sa otvorenom fugom od 5-7 mm. Kod polaganja fuga mora ostati slobodna bez ljepila cijelom visinom. Fuge se ispunjavaju Höganäs kiselootpornim kitom na bazi epoksi smole Habenit 60. Posebna prednost ovog kita je da se fugirna masa nanosi gumenom špahtlom od neoprenske gume i fugira kao sa cementom kašom. Nakon 1-2 sata ostatak mase na pločicama se opere „scotch brite" spužvom i vodom.

Dilatacione fuge trebaju biti širine 10-12 mm i pune se trajno elastičnim kitom na bazi poliuretana Habenit 50. Kod toga se rubovi pločica uz dilatacionu fugu moraju zaštititi ljepljivom trakom koja
se skine prije nego je masa očvrsnula. Tip i kvalitet podnih kiselootpornih pločica za mljekare i punionice pića moraju odgovarati kvaliteti pločica Interbau Blink dim. 240 × 115 × 18 mm ili 14 mm debljine ili Höganäs dim. 215 × 105 × 19 mm R 9/10. Za industriju mesnih proizvoda preporučamo kiselootporne pločice proizvođača „Klingenberg" tip Sicodur 150 × 150 × 14 mm protukliznosti R13 koja se postiže silicijum karbidnim zrncima u masi pločice.

Izvedba kiselootpornog keramičkog zida

Oblaganje zidova vrši se većinom bijelo glaziranim kiselootpornim pločicama glatke površine kao što su pločice njemačke firme Interbau Blink dim 240 × 115 × 10 mm za fugu od 8-10 mm ili sa pločicama dimenzije 245 × 120 × 7 mm ili sa pločicama 195 × 95 × 6 mm za fugu širine 5 mm. Pločice se polažu u ljepilo za zid kao što je „Kerabond" ili „Keraflex" ljepilo firme Mapei. Zidne površine moraju biti ravne kao gotovo opločenje i moraju se izravnati istim ljepilom. Fuge se ispunjavaju masom na bazi cementa kao npr. „Keracolor + Fugolastic". „Fugolastic" se koristi umjesto vode i daje fugi veću kiselootpornost i veću vodonepropusnost. Kod zidova veće dužine od 10 m izvesti vertikalne dilatacione fuge širine 5-10 mm i ispuniti ih Mapei dilatacionim kitom Mapeseal AC. Kod polaganja pločica na gipskartonske ploče treba koristiti ploče otporne na vodu ili ih premazati primerom za tu namjenu.

U mokrim prostorijama između zida i poda obavezno postaviti hidroizolacionu traku da se gipskartonske ploče ne bi "napile" vodom. Gipskartonske ploče ne postavljati u dodiru sa podlogom! U prehrambenoj industriji se uvijek traži izvedba radijalnog holkera sa radijusom 5 cm. Holker može biti glaziran ili neglaziran. Kod čeličnih zidnih panela holker se može lijepiti na panel poliuretanskim ljepilom.

KERATEK d.o.o.
KERATEK d.o.o.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi