Smrt je za svakoga stresan period života, bilo da se radi o užem članu obitelji, ili samom sudjelovanju u procesu obaveza nakon nečije smrti. Jedan od koraka nakon smrti jest ostavinska rasprava regulirana zakonom.

Nakon smrti potrebno je otići u matični ured i tamo prijaviti smrt umrle osobe. Tada matični ured šalje daljnje dokumente javnom bilježniku i nakon toga stiže poziv na ročište ostavinske rasprave.

Ako je osoba koja je umrla prije smrti sastavila oporuku, tada je potrebno tu oporuku odnijeti javnom bilježniku ako se radi o oporuci pred svjedocima. Oporuka je izjava posljednje volje ostavitelja i ako je napisana u skladu sa zakonom, jača je od prava nasljeđivanja koje je također uvjetovano zakonom, po rodnoj liniji, odnosno nasljednom redu.

Nasljedni red čine potomci, posvojenici, bračni partner, zatim roditelji, braća, sestre i potomci ostavitelja. Prema zakonu oporuku može sastaviti svaka osoba, sposobna za rasuđivanje s navršenih 16 godina života.

Vrste oporuke

Postoje 3 vrste oporuke:

1. PRIVATNA OPORUKA

Privatne vrste oporuke dijele se na dva tipa oporuke;
  • Vlastoručna oporuka (pisana samostalno) – Ovu oporuku oporučitelj je samostalno sastavio i napisao. Kako bi ona bila pravno važeća i imala težinu poželjno je da sadržava određene elemente kao što su datum i mjesto sastavljanja oporuke. Također, važno je navesti OIB osobe kojoj se ostavlja imovina, te ostale detalje poput naziva i broja katastarske čestice,u slučaju ostavljanja nekretnine, broj računa i ime banke radi li se o financijskoj imovini. Postoji li više nasljednika, naravno, potrebno je navesti svakoga ponaosob, te napisati koji i koliko dio imovine ostaje kojem nasljedniku. Ako je moguće preporučuje se navođenje imovine u postocima. Oporuka može biti napisana pisanim ili tiskanim slovima, ali svakako potpisana pisanim. Ovjera kod javnog bilježnika nije potrebna.
  • Oporuka pred svjedocima (uglavnom usmena oporuka) – Radi se o oporuci koja nije vlastoručno pisana već je tiskana, te kao takva mora biti ovjerena uz dva svjedoka. Svjedoci mogu biti punoljetne osobe koje znaju čitati, pisati, rasuđivati, te im nije oduzeta poslovna sposobnost. Ovakav tip oporuke nakon smrti ostavitelja potrebno je dostaviti javnom bilježniku.
    Obje oporuke mogu se čuvati kod kuće ili dati na čuvanje osobama od povjerenja; članu obitelji, prijatelju, javnom bilježniku i slično.

2. JAVNA OPORUKA

Javnu oporuku sastavlja nadležno tijelo RH; sudac općinskog suda, javni bilježnik ili inozemno konzularno predstavništvo. Oporuka se sastavlja na zahtjev ostavitelja. Bez obzira na mjesto na kojem je sastavljana i osobu koja je sastavljala oporuku i ova oporuka može biti čuvana kod kod kuće, ili je možete dati na čuvanje fizičkoj ili pravnoj osobi.

3. OPORUKE SASTAVLJENE U IZVANREDNIM OKOLNOSTIMA

Oporuke sastavljene u izvanrednim okolnostima su oporuke čiji naslov sam po sebi definira vrstu oporuke, nastalu u izvanrednim situacijama kao što su poplave, požari, potresi i sl… Takve vrste oporuke su uglavnom usmene prirode. Ono što je neosporno i važno za pravnu valjanost ovakve vrste oporuke jest da bude izrečena pred svjedocima. Njena valjanost prestaje 30 dana nakon okolnosti u kojima je nastala.

Troškovi ostavinskog postupka

Kao i kod svakog pravnog predmeta i u slučaju oporučnog ostavinskog postupka može doći do spora. Ako se to dogodi ostavinski postupak se prekida, a nasljednici se upućuju u parnicu. Pri takvom slučaju ostavinski postupak može potrajati i nekoliko godina,a iziskuje velike troškove.

Iznos koji se plaća prilikom ostavinskog postupka ovisi o vrijednosti nasljedstva. Na primjer, za iznose do 60.000 kuna cijena troškova kod javnog bilježnika iznosi 200 kuna. Ako vrijednost nasljedstva premašuje taj iznos na svakih sljedećih 10.000 kuna platit ćete 100 kuna.

Važno je znati da maksimalan iznos troškova neovisno o vrijednosti nasljedstva iznosi 3.125 kuna. Ako niste oslobođeni poreza jer ne pripadate u krvne i rodne srodnike, bračne i izvanbračne partnere, bivše formalne i neformalne životne partnere dužni ste platiti porez u iznosu od 4%.

Ne platite li iznos izračunatog poreza, porezna uprava ima zakonsko pravo naplatiti taj porez od naslijeđene imovine, sa zateznim kamatama u slučaju kašnjenja.

Mijenjanje oporuke

Tijekom svog života ostavitelj se može predomišljati i mijenjati oporuku koliko ga je volja, ali pritom držeći se pravila opoziva postojeće oporuke. Zbog ovakvih situacija i mogućih promjena uslijed života važno je navesti datum sastavljanja, jer važeća će biti ona oporuka koja je datumski zadnja sastavljena.

Međutim, ako zadnja oporuka ne pobija prošlu, te se ona prethodno ne opoziva novom oporukom, tada će vrijediti obje oporuke, ako nisu u suprotnosti. Isto tako, oporuku možete tijekom života mijenjati djelomično ili u cijelosti očitovanjem u bilo kojem obliku; uništenjem isprave, sastavljanjem nove ili odlukom da raspolažete stvarima, pravima ili imovinom koju ste prethodno oporučno ostavili.

Također, u slučaju osporavanja oporuke, ili utvrđenja da je ona po zakonu ništavna ili nevaljana potrebno je dokazati da oporučitelj u trenutku sastavljanja nije bio sposoban za rasuđivanje, te da nije bio u stanju shvatiti odluke koje je donio.

Isto vrijedi i u slučaju prijetnje, sile, prevare ili zablude oporučitelja. Osoba koja za to ima pravni interes u roku od godinu dana od kada je doznala za postojanje uzorka nevaljalosti, ili najmanje 10 godina od proglašenja oporuke može zatražiti poništenje.

Važno je znati da evidencija u Hrvatskom upisniku oporuka ne šteti njezinoj valjanosti.

Autor: I.T.

Image
Ivana Tešanović

Autor

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi