Jednostavni i pouzdani za ugradnju, bez upotrebe otvorenog plamena.

Primjenom odgovarajućih materijala te pravilnom ugradnjom hidroizolacije štitimo konstrukciju od vode kao i od prodora kemijski agresivnih tvari transportiranih vodom, čime se postiže produženi životni vijek objekta, a njegovim korisnicima osigurava ugodan prostor za život i rad. Vrsta hidroizolacije, broj i debljina slojeva ovise o hidrogeološkim uvjetima na lokaciji na kojoj se objekt gradi. U praksi se najčešće susrećemo s klasičnim bitumenskim trakama koje se postavljaju tako da se vare na podlogu upotrebom otvorenog plamena, pa ih nije moguće ugraditi na površine osjetljive na toplinu (kao što su termoizolacijski paneli od ekspandirajućeg ili ekstrudiranog polistirena) i u zatvorenom prostoru gdje postoji opasnost od požara. Osim toga, njihova ugradnja teža je na vertikalnim površinama. Zbog bolje i jednostavnije ugradnje u odnosu na klasične bitumenske trake sve su više u upotrebi hidroizolacije koje se ugrađuju „hladnim postupkom". Stoga ćemo u nastavku predstaviti Mapei hidroizolacije koje se ugrađuju bez otvorenog plamena – polimer-cementne premaze, premaze na bazi bitumenskih emulzija te samoljepljive bitumenske trake.


Hidroizolacija podzemnih dijelova betonskih zidova polimer-cementnim premazom MAPELASTIC FOUNDATION koji je od mehaničkih oštećenja zaštićen geotekstilom.

Polimer-cementni premazi

Hidroizolacijski premazi štite objekt od podzemnih i procjednih voda. Cementni mortovi modificirani polimerima nanose se višeslojno u odgovarajućoj debljini valjkom, metalnim gleterom ili strojno. Zbog toga je obrada detalja, kao što su nepravilni dijelovi konstrukcije i spojevi horizontalnih i vertikalnih površina, jednostavna. Plod višegodišnjeg rada Mapei laboratorija za istraživanje i razvoj fleksibilan je dvokomponentni polimer-cementni mort MAPELASTIC FOUNDATION koji je vodonepropustan ne samo za pozitivan nego i za negativan hidrostatski tlak do 1,5 bara. MAPELASTIC FOUNDATION namijenjen je za podzemne dijelove objekta kao što su garaže, sutereni, bazeni, rezervoari i okna liftova, a može se koristiti i kod negativnog tlaka vode, pa se može nanositi i na vanjsku i na unutarnju stranu objekta. Nanošenje s unutarnje strane posebno se koristi kada je potrebno izvesti sanaciju postojećeg objekta, a otežana je dostupnost s vanjske strane zbog nemogućeg ili potrebnog prevelikog iskopa.


Obrada spojeva konstrukcijskih elemenata vrlo je jednostavna.


Nanošenje premaza MAPELASTIC FOUNDATION valjkom na zid od opeke.


Betonski zid hidroizoliran premazom MAPELASTIC FOUNDATION.

MAPELASTIC FOUNDATION jednostavno se nanosi valjkom u dva sloja ukupne debljine od 2 mm, ali ne više od 4 mm. Za postizanje boljeg prianjanja prethodno se nanosi temeljni premaz PRIMER 3296. Prije nanošenja podloga mora biti odgovarajuće pripremljena, tj. bez nevezanih dijelova i odgovarajuće ravnosti. Obrada konstrukcijskih dilatacija izvodi se premošćivanjem MAPEBAND TPE trakom koja se na podlogu lijepi namjenskim epoksidnim ljepilom ADESILEX PG4. Na klasičnim spojevima horizontalnih i vertikalnih površina kao i na radnim dilatacijama ugrađuje se gumirana traka MAPEBAND koja se utapa u sloj MAPELASTIC-a FOUNDATION, dok se na mjestima prodora ugrađuju MAPEBAND manžete. Ako se planira zasipavanje obrađenih površina, hidroizolaciju je potrebno zaštititi geotekstilom težine barem 250 g/m2.

Višeslojni premazi na bazi bitumenskih emulzija

Bitumenske emulzije jednostavne su za nanošenje i obradu spojeva konstrukcijskih elemenata. U usporedbi s polimer-cementnim premazima imaju veću fleksibilnost te bolje podnose naprezanja koja uzrokuje podloga. Bitumenske emulzije iz linije Plastimul ekološki su proizvodi bez mirisa i otapala. Osim toga, otporne su na agresivne tvari iz tla, a zbog svoje tiksotropnosti mogu se nanositi u debljim slojevima na vertikalnim površinama. U skladu su s normom EN 15814 (Polimerom modificirani bitumenski debeloslojni premazi za hidroizolaciju).


Nanošenje proizvoda PLASTIMUL 1K SUPER PLUS gleterom.

Za hidroizolaciju temelja, podruma, podzemnih garaža i potpornih zidova preporučuje se jednokomponentni premaz PLASTIMUL 1K SUPER PLUS ili dvokomponentni PLASTIMUL 2K SUPER. PLASTIMUL 1K SUPER PLUS je već pripremljena brzosušeća bitumenska emulzija s polistirenskim kuglicama i gumenim granulama koje povećavaju pokrivnu moć i fleksibilnost, smanjuju skupljanje te poboljšavaju sposobnost premoštenja pukotina.

PLASTIMUL 2K SUPER je dvokomponentna visokofleksibilna bitumenska emulzija s polistirenskim kuglicama koje omogućavaju smanjeno skupljanje materijala te poboljšavaju pokrivnu moć. Može se nanositi pri niskim temperaturama i pri višoj relativnoj vlažnosti zraka. Pogodna je za nanošenje na glatke podloge. Oba proizvoda certificirana su kao pasivna barijera od radona, plina koji se nalazi u zemlji ili vodi. Podloga na koju se emulzija nanosi mora biti čvrsta, sazrela, čista i ravna.


Nanošenje temeljnog premaza PLASTIMUL PRIMER. PLASTIMUL 1K SUPER PLUS ili PLASTIMUL 2K SUPER nanosi se ravnim ili nazubljenom gleterom.

Za poboljšanje prionjivosti i ujednačavanje upojnosti površine podloga se prethodno mora premazati temeljnim premazom PLASTIMUL PRIMER. Zatim se nanosi prvi sloj jednokomponentne ili dvokomponentne emulzije u koju se, ako je potrebno dodatno ojačanje, utiskuje mrežica od alkalnootpornih staklenih vlakana MAPENET 150. PLASTIMUL 1K SUPER PLUS ili PLASTIMUL 2K SUPER nanosi se ravnim ili nazubljenim gleterom. Drugi sloj nanosi se nakon što se prvi potpuno osušio. Ukupna debljina svih slojeva nakon sušenja mora biti najmanje 3 – 4 mm, ovisno o hidrogeološkim uvjetima lokacije. Prije nasipavanja obrađene površine premaz mora biti potpuno suh (približno 2 dana pri temperaturi od +23°C i 50 % relativne vlažnosti zraka) te zaštićen drenažnom folijom. U slučaju da se planira postavljanje termoizolacije s vanjske strane, točkasto lijepljenje može se izvesti na već izveden hidroizolirani sloj PLASTIMUL-a 2K PLUS.

Samoljepljive bitumenske trake

Samoljepljive bitumenske trake se u usporedbi s hidroizolacijama u obliku premaza ugrađuju brže jer nije potrebno vrijeme za sazrijevanje materijala. Za razliku od bitumenskih traka koje se vare, samoljepljive bitumenske trake jednostavnije su za ugradnju, ekološke su i sigurne za korištenje jer nema potrebe za varenjem otvorenim plamenom, čime su i troškovi postavljanja niži. Samoljepljive bitumenske membrane iz linije ADESO modificirane su SBS ili APP polimerima, ojačane poprečnim poliesterskim i uzdužnim staklenim vlaknima kao i vrlo jakom ljepljivom mješavinom s donje strane. Mogu se ugrađivati na različite vrste podloga – beton, metal, drvo i termoizolacijske panele (XPS, EPS).


Sustav samoljepljivih bitumenskih traka ADESO.

Samoljepljiva strana zaštićena je silikonskom folijom koja se lako uklanja i omogućava lijepljenje trake na podlogu s dviju strana jer je uzdužno podijeljena na dva dijela. Rubovi za preklapanje susjednih folija zaštićeni su plastičnom folijom, što omogućava trenutno i snažno prianjanje čak i pri niskim temperaturama. Za izvođenje hidroizolacije podzemnih dijelova objekta predlažemo upotrebu ADESOGUARD, ELASTOFLEX SA ili SPIDER P membrana. ADESOGUARD je samoljepljiva bitumenska traka modificirana visokokvalitetnim elastomernim SBS polimerima (stiren-butadien-stiren) te ojačana voalom od staklenih vlakana koji je na gornjoj strani zaštićen gustim polietilenskim (HDPE) filmom, što povećava mehaničku otpornost trake na udar i oštećenja, a omogućava i odličnu dimenzijsku stabilnost. Traka se odlikuje izuzetno dobrom prionjivošću na podlogu. Namijenjena je za hidroizolaciju temelja, vertikalnih površina (zidova i potpornih zidova) te kao zaštita od procjedne vode.


Nanošenje temeljnog premaza POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL na vertikalnu površinu.

S odličnom savitljivošću pri niskim temperaturama (sukladno normi EN 1109) do čak -25°C pogodna je za područja s oštrim zimama. Osim toga, zadovoljava normu EN 13969 tip T (Savitljive hidroizolacijske trake – Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla). ELASTOFLEX SA P je samoljepljiva bitumenska elastomerna (SBS) traka, ojačana netkanom poliesterskom tkaninom. Ima odličnu dimenzijsku stabilnost, a namijenjena je za upotrebu na ukopanim dijelovima objekata i zidovima. Savitljivost pri niskim temperaturama prema EN 1109 izmjerena je pri temperaturi od -20°C i ispunjava zahtjeve norme EN 13707 (Savitljive hidroizolacijske trake Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom), normu EN 13969 tip T te normu EN 13859-1 (Savitljive hidroizolacijske trake – Definicije i značajke podložnih traka – 1. dio: Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova). SPIDER P je plastomerna (APP) bitumenska samoljepljiva traka ojačana netkanom poliesterskom tkaninom. Ima bolju otpornost na povišene temperature zbog čega je pogodnija za područja s umjerenom klimom. Namijenjena je za podzemne dijelove objekata i hidroizolaciju krovova. Ispunjava zahtjeve norme EN 13969 tip T i norme EN 13859-1.

Polaganje Adeso samoljepljivih bitumenskih traka

Podloga na koju se traka ugrađuje mora biti čista, čvrsta i dovoljno suha. Traka se odmota i položi na površinu koju želimo hidroizolirati te izreže na odgovarajuće dimenzije. Zaštitna folija se po dužini trake s jedne polovice poleđine ukloni te se zalijepi na podlogu. Isti postupak ponovi se i na drugoj polovici trake, pazeći pritom da ne ostanu mjehurići zraka između trake i podloge. Na mjestu preklopa trake zaštitna se folija odstrani te se zalijepi sljedeća traka, a spoj se prelazi valjkom uz konstantni pritisak po cijeloj dužini spoja. U slučaju niskih temperatura (ispod +5°C) za postizanje boljeg prianjanja traku je potrebno zagrijati vrućim zrakom.

Preklopi se moraju izvesti ovisno o nagibu površine, a voda se ne smije zadržavati na preklopima. Prilikom nanošenja na vertikalne površine zidove treba premazati bitumenskim temeljnim premazom POLYPRIMER HP 45 PROFESSIONAL, pri čemu je potrebno izbjegavati oštre kutove koje je prethodno potrebno zaobliti mortom iz linije Mapegrout te postaviti lajsne ili rubne profile. Gornje dijelove trake potrebno je dodatno pričvrstiti za podlogu upotrebom uređaja za vruć zrak (fena) ili mehaničkim pričvršćivanjem. Prije nasipanja zemljom traku je potrebno zaštiti HDPE folijom, polietilenskom membranom visoke gustoće kao što je npr. POLYFOND KIT.


Samoljepljiva traka ADESOGUARD reže se na odgovarajuću dužinu.


Odstranjivanje zaštitne folije s donje strane trake.


Izrada vertikalnih preklopa


Obrada preklopa valjkom


Gornji rubni dio trake dodatno se učvršćuje upotrebom uređaja na vruć zrak.


Gornji dio može se i mehanički pričvrstiti.

Za zaštitu postojećih i novih objekata Mapei nudi širok asortiman različitih vrsta hidroizolacija. Izbor ovisi o prisustvu vode u zemlji i hidrostatskom tlaku, stabilnosti tla, očekivanom vijeku trajanja objekta, podlozi na koju se ugrađuje hidroizolacija te vremenu koje imamo za izvođenje radova. Sve nam to omogućuje da ustanovimo zahtijevane karakteristike u pogledu vodonepropusnosti, mehaničke otpornosti, fleksibilnosti, trajnosti i kompatibilnosti s ostalim izabranim izolacijskim rješenjima, načinom nanošenja, a u slučaju hidroizolacija u obliku premaza, i o vremenu sušenja.

Za više informacija posjetite www.mapei.hr i www.mapei.com

MAPEI CROATIA d.o.o.
MAPEI CROATIA d.o.o.
Internet adresa

Društvene mreže

Prodaja i tehnička podrška na području Zagreba i Zagrebačke županije.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi