IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I PROIZVOĐAČA

Pojedinosti o proizvodu:

Trgovački naziv: ULTRA STOP-lak za zaštitu od sunca

Preporučena svrha primjene: Materijal za zaštitu staklenih površina od IR-VL i UV zraka

  • dvokomponentni lak na bazi alkidne smole.
  • primjenjuje se na sve vrste staklenih površina uz obaveznu upotrebu specijalnog stroja za aplikaciju.
  • kod primjene na polikarbonat, plexy, lexan, akrilne ploče i ostale plastične površine kroz koje prodire sunčeva toplina, može se nanositi prskanjem, kistom i valjkom.
  • postoji u transparentnoj i mat verziji (paleta od 18 boja)
  • brzosušiv
  • u zatvorenom prostoru intenzivan miris koji brzo nestaje
  • izrazito dobra zaštita od UV i IR-VL zraka.
  • zimi dobra toplinska izolacija
  • pakirano u limenim posudama od 4 l ( dostatno za 40 m2) – kod prskanja 15 % otpada.

SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

Kemijske karakteristike proizvoda:

Opis: 3 rastvorno sredstvo nafte

Opasni sastojci:

CAS-Nr.Opis:SadržajJedinicaOznakaR-Oznaka
64742-95-6Aromatska mješavina ugljikovodika u dometu C9-C1035-40Xn10-37-…38
1330-20-7Ksilol (mješavina izomera)10-15Xn10-20/21-38

RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

Rukovanje:

Naputci o sigurnoj upotrebi:
Tvorevinu zapaljive i eksplozivne pare upotrebljavati na zraku. Materijal upotrebljavati samo na onim mjestima koja nisu često izložena svjetlu, vatri i ostalim izvorima požara.

Skladištenje:

Osigurati prozračivanje prostorije. Spremnik držati zatvoren.

Poduzeti korake protiv elektrostatskog tovarenja.

Ostali uvjeti skladištenja:

Uvijek držati u originalnim spremnicima. Poštivati upute na etiketi. Skladištiti na temperaturi između 5 i 35 °C, na suhom i dobro prozračnom mjestu. Držati dalje od izvora topline i direktnih sunčevih zraka. Držati dalje od izvora požara.

NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA

Dodatne upute za konstrukciju tehničke osnove

Pobrinuti se za dobro prozračivanje

Sastavni materijal sa radno pokrivenim i nadgledivim granicama:
CAS-Nr.OpisVrstaVrijednostJedinica
64742-95-6Mješavina sintetičke umjetne smole i rastvornog sredstvaodgovara podacima pod točkom V6
Oprema za osobnu zaštitu

Zaštita dišnih organa: preporučuje se

Zaštita očiju: kod slučaja raspršivanja

Zaštita ruku: da

Ostalo: sigurnosne cipele

Dodatne upute:

Navedene vrijednosti su primjenjive kod postavke važeće TRGS900.

Oprema za osobnu zaštitu:

Zaštita dišnih organa: preporučuje se zaštita ruku: nositi zaštitne rukavice.

Kod dužeg ili ponovljenog kontakta: Koristiti dodatnu zaštitnu kremu na površinama kože koje bi mogle kontakt s proizvodom. Obratiti pažnju na preporuke proizvođača.

Zaštita očiju: Nositi naočale za prevenciju prilikom raspršivanja sredstva.

Zaštita tijela: Nakon kontakta površinu kože temeljito isprati.

FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Opis pojave:

Oblik: tekući

Boja: varirajuća-bistra do siva, plava, smeđa, zelena, bijela

Pojedinosti važne za sigurnost:
Vrijednosna jedinicaMetoda
Žarište:>36 CelDIN 53213
Temperatura paljenja:>210 CelDIN 51794
Donja Ex-granicaca. 0,5 Vol.%
Gornja Ex-granicaca 7 Vol %
Parni pritisak na 20 Cel:< 25 mbar
Gustoća na 20 Cel:0,91 g/ccmDIN 53217
Topljivost u vodi:netopljivo
Viskozitet na 18 Cel:26-34 sISO 2431-1984 6 mm
Ispitivanje razlučivanja rastvornog sredstva:< 3 %ADR/RID/GGVS/GGVE
Sadržaj topivih tvari:ca. 40 %

STABILNOST I REAKTIVNOST

Uvjeti koje treba izbjegavati:

Kod primjene preporučenih propisa skladištenja i rukovanja stabilni (vidi točku 7)

Materijali koje treba izbjegavati:

Držati dalje od jako kiselih materijala kao što su oksidacijska sredstva, kako bi se izbjegla egzotermna reakcija.

Opasni proizvodi za rastvaranje: Nema

PODACI O TOKSIČNOSTI

LD50 (oralno, štakori): više od 6800 mg/kg

LD 50 (percutan, zečevi): više od 3400 mg/kg

LC50 (inhalacijski, štakori, 4 sata): više od 10,2 mg/1 (*nehranjiva granica zasićenja)

Neznatna toksičnost kod gutanja, udisanja i kontakta s kožom. Kod gutanja postoji opasnost udisanja u pluća, što može izazvati kemijski Pneumonitis. Slabo nadražuje kožu. Duži ili ponovljeni kontakt s kožom može prouzročiti Dermatitis (ozljedu kože).

EKOLOŠKI PODACI

Mogućnost odvajanja uljnim odstranjivačem. Sastavni materijal topiv u vodi je biološki razgradiv. Kod prodiranja u tlo, postoji opasnost za vode podzemnice. Onečišćenje vode 2. stupnja.

POSTUPANJE S OTPADOM

Proizvod

Preporuka: Ne ispuštati u kanalizaciju.

Oznaka otpatka: Naziv otpatka 080102 stare boje i lakovi i razrjeđivač koji ne sadrži halogenirajuće rastvorno sredstvo.

Nepročišćeno pakiranje:

Preporuka: Prazne spremnike otpremiti na deponij starog željeza za ponovnu upotrebu. Nepotpuno ispražnjeni spremnici su poseban slučaj.

PODACI O PRIJEVOZU

Kopneni transport

ADR/RID-GGVS/E: Klasa 3

Brojka/slovo: 31 c

Kemlerov broj: 30

Opis dobra: materijal za bojanje

IMDG/GGVSee-klasa: 3.3; UN-Nr:1263

EmS-Nr.: 3-05; MFAG: 310

polutant: ne

Tehnički naziv: Thinner/Solvent

ICAO/IATA-klasa: 3; UN/ID-Nr.:1263

Grupa pakiranja: III

EMS-broj: 3-05

Lanac opasnosti: 3

PODACI O PROPISIMA

Obilježje

MAK-lista (1985): odgovara podacima pod točkom Vb.

Opasni radni materijal odgovara odredbi o opasnim materijalima (1986)

Obilježje

Simbol:
R10: zapaljivo

Klasa materijala rastvornog sredstva:

EG-Nr.: 650-001-02-5

CAS-Nr.: 64742-95-6

TA-zrak (1986): Kl. II

VDI 2280 (1985): Kl. 2

Drugačiji propisi, ograničenja. i zabrane odredbe:

Pismene upute M 017 “rastvorno sredstvo” BG kemije paziti!

R-brojevi:

10 zapaljivo

20/21 opasno za zdravlje prilikom udisanja i dodira s kožom

37/38 nadražuje dišne organe i kožu


Izvor: ULTRA STOP d.o.o.

ULTRA STOP d.o.o.
ULTRA STOP d.o.o.
Društvene mreže

Prodaja i dostava na području cijele Hrvatske, Austrije, BiH, Slovenije, Srbije, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Italije, Mađarske, Češke, Slovačke, Poljske, Rumunjske i Bugarske.
{{ errors.name[0] }}
{{ errors.email[0] }}
{{ errors.location[0] }}
{{ errors.phone[0] }}
{{ errors.message[0] }}
Zapamti me

Vaš upit je uspješno poslan! Kopija upita je poslana na Vašu e-mail adresu. Očekujte odgovor u roku od 24 - 48h. Ukoliko odgovor niste dobili, kontaktirajte nas na e-mail adresu koju smo naveli u kopiji upita.
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi