Opći uvjeti oglašavanja

1. Opće napomene

1.1. Ovim općim uvjetima uređuju se odnosi između  Webgradnje d.o.o., M. Haberlea 10, Zagreb (dalje u tekstu: Webgradnja d.o.o.) kao davatelja usluga oglašavanja putem Internet portala www.webgradnja.hr i  korisnika usluga koje Webgradnja d.o.o. nudi (dalje u tekstu: Korisnik).

1.2. Na sve međusobne odnose između Webgradnje d.o.o. i Korisnika koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju se važeći propisi Republike Hrvatske.

1.3. Objavljivanjem Općih uvjeta na stranicama www.webgradnja.hr smatra se da je korisnik upoznat sa istima, te ih prihvaća i preuzima obavezu na sebe da će se  prilikom korištenja usluga koje Webgradnja d.o.o. nudi držati pravila navedenim u njima.

2. Usluge i cjenik

2.1. Usluge na portalu mogu biti: a) usluge za koje je predviđena naknada, b) besplatne

2.2. Cijene usluga kao i sve ostale naknade koje Webgradnja d.o.o. naplaćuje utvrđene su cjenikom  koji vrijedi za vrijeme korištenja usluga.

2.3. Webgradnja d.o.o.  ima pravo mijenjati cjenik svojih usluga te se obavezuje objaviti ga i učiniti dostupnim svim svojim korisnicima. Promjene cijena se ne odnose na ugovore sklopljene prije nego je nastupila  promjena.

2.4. Webgradnja d.o.o.  može uvesti nove usluge, postojeće izmijeniti ili ukinuti te  će o tome obavijestiti svoje Korisnike. Na usluge koje su regulirane ugovorom, primjenjuju se svi uvjeti koji su navedeni u tom ugovoru sve dok taj ugovor traje.

2.5. Besplatne usluge Webgradnja d.o.o. može ukinuti (1) ili započeti sa njihovim naplaćivanjem (2). Za slučaj (1)  Webgradnja d.o.o. kontaktira Korisnika i obavještava ga o tome dok za slučaj (2)  kontaktira Korisnika i ukoliko on ne želi početi plaćati Webgradnja d.o.o. mu uskraćuje pravo na tu uslugu.

3. Reguliranje međusobnih odnosa

3.1. Međusobni odnosi između Webgradnje d.o.o. i Korisnika uređuju se ugovorom, a ugovorom se smatra i potvrda ponude za oglašavanje na kanalima u vlasništvu tvrtke Webgradnja d.o.o. (portali webgradnja.hr i uredisvojdom.com (dalje u tekstu "portali"), newsletteri, društvene mreže-facebook i instagram (dalje u tekstu "društvene mreže")).

3.2. Korisnik se prijavljuje za pojedinu uslugu za koju je predviđena cijena prema važećem cjeniku te za svaku od njih daje potrebne podatke (putem obrazaca za popunu) i materijale (slike, opise, tekstove i sl.) te izvršava uplatu nakon što mu Webgradnja d.o.o. pošalje ponudu.

3.3. Plaćanje se vrši isključivo virmanskom uplatom u roku navedenom u ponudi.

3.4. Prihvaćanjem/plaćanjem ponude za oglašavanje Korisnik se slaže da fotografije u njegovom vlasništvu/ fotografije na koje ima pravo korištenja možemo koristiti za objave na kanalima u vlasništvu tvrtke Webgradnja d.o.o. (portali, newsletteri, društvene mreže)

3.5. Davanjem podataka, materijala i fotografija Korisnik se slaže da iste te podatke i materijale Webgradnja d.o.o. može objaviti na svojim kanalima (portali, newsletter, društvene mreže) kako bi ih posjetitelji portala mogli čitati, pregledavati, pretraživati i koristiti ih u informativne svrhe.

3.6. Ukoliko su Korisnikovi podaci, materijali i fotografije objavljeni na njegovoj Internet stranici i uz njegovo prethodno dopuštenje, Webgradnja d.o.o. ih može upotrijebiti prilikom objave Korisnika na kanalima u vlasništvu tvrtke Webgradnja d.o.o. (portali, newsletteri, društvene mreže) u okviru odabranih-plaćenih usluga.

3.7. Za besplatne usluge (ukoliko ih ima) Korisnik se također prijavljuje davanjem podataka, materijala i fotografija, s tim da Webgradnja d.o.o. može, ali i ne mora objaviti sve date materijale.

3.8. Nakon izvršene uplate, u roku od 7 dana Webgradnja d.o.o. će Korisnika objaviti u okviru odabranih usluga uzevši u obzir da se početak trajanja usluge definira danom objave.

3.9. Najkasnije sedam dana prije isteka ugovora Webgradnja d.o.o. će kontaktirati Korisnika i upozoriti o isteku te ukoliko ne želi plaćati daljnje korištenje usluga biti će po isteku ugovora premješten u usluge koje su besplatne (ako postoje i uz prethodni pristanak) ili će se Korisnika potpuno ukloniti sa portala tj. izbrisati sve njegove sadržaje.

3.10. Korisnik odgovara za točnost i potpunost te istinitost i zakonitost datih podataka i materijala objavljenih na kanalima u vlasništvu tvrtke Webgradnja d.o.o. (portali, newsletter, društvene mreže)

3.11. Ukoliko tijekom trajanja usluge dođe do promjene pojedinih Korisnikovih podataka njegova je obaveza kontaktirati i obavijestiti o tome Webgradnju d.o.o.

3.12. Webgradnja d.o.o. ne odgovara za eventualnu zlouporabu podataka i materijala od strane posjetitelja i čitatelja na svojim kanalima.

3.13. Webgradnja d.o.o. se obavezuje da će materijale za oglašavanje koje joj Korisnik ustupi koristiti isključivo za potrebe oglašavanja na kanalima u vlasništvu tvrtke Webgradnja d.o.o. (portali, newsletter, društvene mreže) i neće biti korišteni u druge svrhe.

3.14. U slučaju odabira usluge koja uključuje linkanje (povezivanje) na Internet stranicu Korisnika, on se slaže da se preko naših kanala (portali, newsletter i idruštvene mreže) može doći na njegovu stranicu te da Webgradnja d.o.o. nije i ne može biti odgovorna za sadržaje na njegovoj stranici.

3.15. Webgradnja d.o.o. se obavezuje produžiti trajanje pojedine usluge bez naplate za onoliko dana koliko je usluga (eventualno) bila nedostupna zbog naše krivnje (nedostupnost portala ili problema s hostingom). Za nemogućnost korištenja nastalu zbog problema kod Korisnikovog Internet providera, Webgradnja d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost.

3.16. Webgradnja d.o.o. može odbiti Korisnikovu prijavu za pojedinu uslugu ukoliko Korisnik da podatke i materijale koji se mogu okarakterizirati kao neprihvatljivi i nedozvoljeni: nezakoniti sadržaji, neistiniti sadržaji i informacije, zaštićeni podaci i sadržaji, podaci iz kojih proizlazi lažno predstavljanje, neprikladni sadržaji.

3.17. Ako Korisnik odustane od pretplate za pojedinu uslugu prije isteka ugovora Webgradnja d.o.o. nema obavezu vratiti plaćeni, a neiskorišteni dio pretplate.

4. Promotivne akcije

4.1. Pojedinog Korisnika  kojeg  Webgradnja d.o.o. odabere može uz njegov prethodni pristanak te odabir pojedine usluge promotivno i besplatno uvrstiti na portal u vremenskom trajanju koji Webgradnja d.o.o. odredi.

5. Završne napomene

5.1. Webgradnja d.o.o ima za cilj provoditi anti – spam politiku što znači da Korisnicima neće slati poruke na koje nisu pristali. Izuzetak su samo poruke koje se odnose na administraciju Internet portala www. webgradnja.hr ( obavijest o uvrštenju na portal , isteku usluge, upozorenje o privremenom prekidu rada ili važnim promjenama u radu) i u te poruke nisu uključene reklame.

5.2. Opći uvjeti korištenja mogu se mijenjati, a promjene stupaju na snagu danom objave na stranicama www.webgradnja.hr

5.3. Ovi opći uvjeti korištenja su kreirani i objavljeni 01.09.2004. Datum zadnje izmjene je objavljen 06.12.2019.

Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi