ONLINE WEBINAR: Obrade i zbrinjavanja zauljenih otpadnih voda mineralnog porijekla


Materijalnom oporabom nusprodukata u pročišćavanju otpadnih voda (pročišćena voda i mulj) na kvalitetan način se rješava problematika konačnog zbrinjavanja pročišćene vode i muljeva s UPOV-a u Hrvatskoj, a nisu zanemarivi ni ekonomski doprinosi. Ovim istraživanjem povećat će se stupanj održivosti gospodarenja otpadnim vodama i muljem, kao posebnom kategorijom otpada, u Hrvatskoj.

Online webinar počine u srijedu 10.02.2021. od 10.00 do 10.45 sati.

RASPORED
  • 10.00 – 10.15 Problematika zbrinjavanja zauljenih otpadnih voda i mulja s UPOV-a – Predavač: doc.dr.sc. Dražen Vouk
  • 10.15 – 10.20 O projektu BRAVOBRICK – Predavač: doc.dr.sc. Dražen Vouk
  • 10.20 – 10.30 Pročišćavanje zauljenih otpadnih voda hibridnim elektro kemijskim postupkom i ugradnja pročišćene vode i mulja s UPOV-a u opeku – Predavači: Morana Drušković i Hana Posavčić
  • 10.30 – 10.40 Termička obrada mulja s UPOV-a i ugradnja mulja/pepela u opeku (opis metodologije i prikaz do sada dobivenih rezultata) – Predavač: Anđelina Bubalo
  • 10.40 – 10.45 Završna riječ
Izdvajamo

Izdvojeni proizvodi